ENVIRO konferencia 2021 – Odpady, Voda, EIA, Ovzdušie – 8.ročník

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Prinášame Vám 8. ročník úspešnej obľúbenej ENVIRO konferencie, ktorá Vám poskytne komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve z oblasti:

 • zákona o odpadoch,
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie,
 • novely vodného zákona a
 • zákona o ovzduší.

Naši odborní lektori z praxe Vás oboznámia s novinkami v aktuálnej legislatíve a so zapracovaním týchto zmien do každodenného pracovného života.

Cieľová skupina

Konferencia je určená pre majiteľov, konateľov, prevádzkovateľov, investorov, projektantov, vodohospodárov a expertov z oblasti životného prostredia. Rovnako bude prínosná pre starostov, primátorov a ďalších pracovníkov verejnej správy, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy.

Program

8:45 Začiatok konferencie 8:45 – 10:00 Ing. Tatiana Herchlová Vodný zákon

 • Prehodnocovanie povolení na osobitné užívanie vôd
 • Práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií

miestna príslušnosť

 • súbeh rozhodnutí
 • postup v konaní
 • záväzné stanovisko

10:00 – 10:15 BLOK otázok a odpovedí – Ing. Tatiana Herchlová 10:15 – 10:30 Prestávka 10:30 – 12:00 Ing. Peter Gallovič Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – zmeny platné v roku 2021

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.
 • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb: posilnenie zodpovednosti fyzických osôb za nakladanie so stavebným odpadov z jednoduchých stavieb, upravená povinnosť výkupní a zberní, doplnený § 16a – školský zber.
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností OZV, ako aj individuálneho plnenia + finančná garancia.
 • Osobitné prúdy odpadov – úprava v nakladaní s odpadovými olejmi.
 • Komunálny odpad – zmena definícií a zodpovednosti za nakladanie s nimi, triedený zber kuchynského odpadu od občana.
 • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti – úprava.
 • Nové znenie § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva.
 • Prechodné ustanovenia platnosti novely zákona.
 • Doplnenie a úprava príloh.
 • Novely iných zákonov – o miestnych daniach a miestnom poplatku, o Environmentálnom fonde a IPKZ.
 • Účinnosť poslednej novely zákona o odpadoch.
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely vyhlášok.

12:00 – 12:15 BLOK otázok a odpovedí – Ing. Peter Gallovič 12:15 – 13:00 Prestávka 13:00 – 14:30 Ing. Milan Luciak Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA

 • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vrátane posledných noviel.
 • Smernice EÚ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
 • Smernice EÚ o práci s verejnosťou a prístupe k informáciám.
 • Práva a povinnosti subjektov pri posudzovaní vpplyvov investícií podľa zákona (obce, investori, verejnosť, štátna správa).
 • Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z. z. a riešenie problémov.
 • Podmienky získania odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 113/2006 Z. z. na posudkovú činnosť pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
 • Posudzovanie cezhraničných projektov z hľadiska vplyvu presahujúcich štátne hranice.
 • Spracovanie dokumentácie pre potreby posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
 • Posudzovanie strategických materiálov a územnoplánovacích dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

14:30 – 15:45 Ing. Ľubomír Žiak Problematika ochrany ovzdušia – povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia (tak, ako vyplývajú z aktualizovaných právnych predpisov)

 • § Zákon o ovzduší s dôrazom na zmeny a nové ustanovenia tak, ako vyplývajú zo zákona č. 194/2018 Z. z., ktorý bol prijatý Národnou radou SR 13. júna 2018 (predmetom novely zákona bola najmä transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES. Zároveň sa odprezentuje príprava návrhu nového zákona o ovzduší. Účelom prípravy nového zákona je zabezpečenie plnenia Národného programu znižovania emisií a pripravovanej Stratégie na zlepšenie kvality ovzdušia
 • § Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov v súčasnosti už neplní celkom svoju funkciu. V súčasnosti sa pripravuje návrh nového zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý nahradí zastaralý zákon. V prednáške sa odprezentujú jeho princípy a stav v jeho príprave ku dňu konania konferencie.
 • § Prednáška bude obsahovať aj prípadne návrhy na zmeny vykonávacích vyhlášok vyplývajúcich z prípravy nových zákonov, upravujúcich ochranu ovzdušia.

15:45 – 16:00 BLOK otázok a odpovedí – Ing. Ľubomír Žiak 16:00 Ukončenie konferencie

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.eseminare.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Dana Jánošíková
tel: 02 / 33 00 52 28
e-mail: dana.janosikova@eseminare.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

ONLINE, ONLINE, Slovensko Bratislava I

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Sídlo Železničiarska 13, 81104, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02/33 00 55 50
E-mail: dana.janosikova@dashofer.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Medzinárodná spoločnosť Verlag Dashöfer, s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 1997. Počas svojho pôsobenia sa zaradila k popredným odborným vydavateľstvám v SR a jej meno prezentuje poskytovanie kvalitných a aktuálnych informacií pre širokú odbornú verejnosť. Publikácie vydavateľstva Verlag Dashöfer zahŕňajú odborné príručky, portály a časopisy z rôznych profesných oblastí. Na tieto oblasti v roku 2004 nadviazali aj s organizáciou odborných seminárov či video a online seminárov.

V súčasnosti organizujeme semináre z nasledovných oblastí:

* Dane
* Účtovníctvo a mzdy
* Medzinárodné účtovníctvo
* Medzinárodné zdaňovanie
* Pracovné právo a personalistika
* Financie a finančné riadenie
* Právo a manažment
* Vedenie firmy, živnosti
* Manažérske zručnosti a koučing
* Marketing
* Internet a počítačové zručnosti
* Verejná správa a verejné obstarávanie
* Výroba a doprava
* Stavebníctvo a nehnuteľnosti
* Enviro a odpady
* BOZP
* Predaj a obchod
* Controlling

Našim cieľom je poskytovať zákazníkom vysokú kvalitu a profesionálnu úroveň, ktorých výsledkom je spokojnosť účastníkov seminárov. Radi preto privítame Vaše pripomienky a postrehy. Určite nás posunú správnym smerom.

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "ENVIRO konferencia 2021 – Odpady, Voda, EIA, Ovzdušie – 8.ročník", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-238022/enviro-konferencia-2021-odpady-voda-eia-ovzdusie-8-rocnik-online

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel ENVIRO konferencia 2021 – Odpady, Voda, EIA, Ovzdušie – 8.ročník "https://www.konferencie.sk/d-238022/enviro-konferencia-2021-odpady-voda-eia-ovzdusie-8-rocnik-online". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. Management pohľadávok 2021, Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3,…

EU Generation
Bratislava

15.11.2021 - 16.11.2021

15.11.2021 - 16.11.2021

420 €
504 € s DPH