ENVIRO konferencia 2023 - Odpady, Voda, EIA, Ovzdušie - 10. ročník

10.10.2023

ONLINE

189 €

226,80 € s DPH

Nezáväzne objednať

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Prinášame Vám 10. ročník úspešnej obľúbenej ENVIRO konferencie, ktorá Vám poskytne komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve z oblasti:

 • zákona o odpadoch,
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie,
 • novely vodného zákona a
 • zákona o ovzduší.

Naši odborní lektori z praxe Vás oboznámia s novinkami v aktuálnej legislatíve a so zapracovaním týchto zmien do každodenného pracovného života.

Cieľová skupina

Konferencia je určená pre majiteľov, konateľov, prevádzkovateľov, investorov, projektantov, vodohospodárov a expertov z oblasti životného prostredia. Rovnako bude prínosná pre starostov, primátorov a ďalších pracovníkov verejnej správy, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy.

Program

8:10 Otvorenie virtuálnej miestnosti – otestovanie pripojenia s účastníkmi online konferencie

8:30 Začiatok konferencie

8:30 – 10:00 Ing. Tatiana Herchlová Vodný zákon – pripravované zmeny

 • Prehodnocovanie povolení na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd.
 • Novela zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (vlastníctvo VV a VK, prevádzkovo súvisiace VV a VK, účelová finančná rezerva na obnovu VV a VK, pásma ochrany, hygienické pásmo ČOV, vecné bremeno, rozhodnutie obce o uložení povinnosti pripojiť sa na VK).
 • Novela zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (postup pri uplatňovaní výnimky z environmentálnych cieľov, nové povinnosti pre vlastníkov ČOV do 50 EO – technická revízia stavu a funkčnosti, revízny technik, oznamovanie údajov, odstraňovanie nedostatkov, minimálna účinnosť, limitné hodnoty, zosúladenie povolenia na osobitné užívanie vôd).
 • Pripravovaná novela NV SR č.269/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
 • Pripravovaná novela vyhl.č.200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
 • Pripravovaná novela vyhl.č.262/2010 Z.z.,ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní.

10:00 – 10:15 BLOK otázok a odpovedí – Ing. Tatiana Herchlová

10:15 – 10:30 Prestávka

10:30 – 12:15 Ing. Peter Gallovič Právne predpisy v odpadovom hospodárstve – platné a pripravované zmeny

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.
 • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb: úprava povinností držiteľa odpadov, zmena v preprave nebezpečných odpadov.
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností OZV, ako aj individuálneho plnenia, nová ôsmy diel – osobitné výrobky z plastov.
 • Osobitné prúdy odpadov – stavebné odpady a pripravovaná zmena.
 • Komunálny odpad – zmena definícií a zodpovednosti za nakladanie s nimi, triedený zber kuchynského odpadu od občana.
 • Administratívne nástroje – súhlasy, registrácia – úpravy.
 • § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva – úprava.
 • Prechodné ustanovenia platnosti noviel zákona.
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely vyhlášok.

12:15 – 12:30 BLOK otázok a odpovedí – Ing. Peter Gallovič

12:30 – 13:00 Prestávka

13:00 – 14:15 Ing. Milan Luciak Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA

 • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vrátane posledných noviel.
 • Smernice EÚ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
 • Smernice EÚ o práci s verejnosťou a prístupe k informáciám.
 • Práva a povinnosti subjektov pri posudzovaní vpplyvov investícií podľa zákona (obce, investori, verejnosť, štátna správa).
 • Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z. z. a riešenie problémov.
 • Podmienky získania odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 113/2006 Z. z. na posudkovú činnosť pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
 • Posudzovanie cezhraničných projektov z hľadiska vplyvu presahujúcich štátne hranice.
 • Spracovanie dokumentácie pre potreby posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
 • Posudzovanie strategických materiálov a územnoplánovacích dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

14:15 – 14:30 BLOK otázok a odpovedí – Ing. Milan Luciak

14:30 – 15:45 Ing. Ľubomír Žiak Problematika ochrany ovzdušia – pripravované a platné zmeny v právnej úprave ochrany ovzdušia

 • Návrh nového zákona o ochrane ovzdušia. Hlavným cieľom návrhu zákona je zabezpečenie a udržanie dobrej kvality ovzdušia, zavedenie politík a opatrení z Národného programu znižovania emisií do roku 2030 a tiež priemet politík z Programového vyhlásenia vlády 2021 do právnej úpravy. Ďalšie zmeny vychádzajú zo skúseností získaných doterajšou aplikačnou praxou.
 • Návrh nového zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov v súčasnosti už neplní celkom svoju funkciu.
 • Návrhy nových zákonov, ktoré nahradia doterajšiu právnu úpravu sú v súčasnosti rámci legislatívneho procesu predložené na rokovanie do NR SR. Prezentované budú riešenia v oblasti ochrany ovzdušia a poplatkov za znečisťovanie ovzdušia a stav ku dňu konania konferencie.

15:45 – 16:00 BLOK otázok a odpovedí – Ing. Ľubomír Žiak

16:00 Ukončenie konferencie

Kategória

Údaje o konferencii

Termín konania
(08:30 - 16:00)
Začiatok prezencie
8:00
Uzávierka prihlášok
9.10.2023

Cena

Cena bez DPH
189 €
Cena s 20% DPH
226,80 € s DPH

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.eseminare.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Dana Jánošíková
tel: 02 / 33 00 52 28
e-mail: dana.janosikova@eseminare.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

ONLINE, ONLINE, Slovensko Bratislava I

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Sídlo Železničiarska 13, 81104, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02/33 00 55 50
E-mail: dana.janosikova@dashofer.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Medzinárodná spoločnosť Verlag Dashöfer, s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 1997. Počas svojho pôsobenia sa zaradila k popredným odborným vydavateľstvám v SR a jej meno prezentuje poskytovanie kvalitných a aktuálnych informacií pre širokú odbornú verejnosť. Publikácie vydavateľstva Verlag Dashöfer zahŕňajú odborné príručky, portály a časopisy z rôznych profesných oblastí. Na tieto oblasti v roku 2004 nadviazali aj s organizáciou odborných seminárov či video a online seminárov.

V súčasnosti organizujeme semináre z nasledovných oblastí:

* Dane
* Účtovníctvo a mzdy
* Medzinárodné účtovníctvo
* Medzinárodné zdaňovanie
* Pracovné právo a personalistika
* Financie a finančné riadenie
* Právo a manažment
* Vedenie firmy, živnosti
* Manažérske zručnosti a koučing
* Marketing
* Internet a počítačové zručnosti
* Verejná správa a verejné obstarávanie
* Výroba a doprava
* Stavebníctvo a nehnuteľnosti
* Enviro a odpady
* BOZP
* Predaj a obchod
* Controlling

Našim cieľom je poskytovať zákazníkom vysokú kvalitu a profesionálnu úroveň, ktorých výsledkom je spokojnosť účastníkov seminárov. Radi preto privítame Vaše pripomienky a postrehy. Určite nás posunú správnym smerom.

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "ENVIRO konferencia 2023 - Odpady, Voda, EIA, Ovzdušie - 10. ročník", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-238022/enviro-konferencia-2023-odpady-voda-eia-ovzdusie-10-rocnik-online

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel ENVIRO konferencia 2023 - Odpady, Voda, EIA, Ovzdušie - 10. ročník "https://www.konferencie.sk/d-238022/enviro-konferencia-2023-odpady-voda-eia-ovzdusie-10-rocnik-online". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na konferenciu Kontaktovať organizátora