22. medzinárodná vedecká konfrencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Cieľom konferencie je výmena teoretických poznatkov získaných z vedecko – výskumnej činnosti a praktických skúseností z krízového riadenia vo verejnej správe i v podnikateľských subjektoch, z problematiky ochrany osôb a majetku, problematiky bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry, protipožiarnej bezpečnosti a záchranných služieb.

Cieľová skupina

Podnikatelia, manažéri, odborníci v oblasti krízového riadenia vo verejnej správe, odborníci v oblasti ochrany osôb a majetku, kritickej infraštruktúry ako aj protipožiarnej bezpečnosti a záchranných služieb.

Program

Sekcie konferencie, ich zameranie a garanti:

Sekcia č.1: Všeobecné zásady krízového riadenia prof. Ing. Ladislav ŠIMÁK, PhD. doc. Ing. Jozef KLUČKA, PhD.

 • analýza bezpečnostného prostredia a aktuálnych rizík a hrozieb v súčasnej spoločnosti,
 • aktuálne otázky budovania bezpečnostného systému SR,
 • krízové riadenie v štátnej správe a samospráve a jeho význam pre spoločnosť,
 • aktuálne problémy vzdelávania a prípravy krízových manažérov,
 • špecifiká krízového plánovania v nadväznosti na zákon o hospodárskej mobilizácii,
 • bezpečnosť podniku ako predpoklad kontinuity podnikateľských činností,
 • aktuálne problémy manažmentu rizika v slovenských podnikoch,
 • posudzovanie a riadenie rizík v rámci prevencie priemyselných havárii a transpozícii smernice SEVESO III. do členských štátov EÚ.

Sekcia č. 2: Bezpečnostný manažment – ochrana osôb a majetku prof. Ing. Ladislav HOFREITER, CSc. prof. Ing. Tomáš LOVEČEK, PhD.

 • princípy a zákonitosti bezpečnostného manažmentu,
 • vývojové trendy ochrany osôb a majetku,
 • hodnotenie a projektovanie systémov ochrany objektov,
 • prevencia kriminality a metódy jej riadenia,
 • perspektívy rozvoja sektoru súkromnej bezpečnosti,
 • stav a predikcia vývoja bezpečnostnej situácie v SR.

Sekcia č. 3: Ochrana kritickej infraštruktúry v sektoroch dopravy a energetiky prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, PhD. doc. Ing. Bohuš LEITNER, PhD.

 • aktuálne úlohy verejnej správy v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry,
 • manažment rizík v oblasti kritickej infraštruktúry so zameraním na sektory energetiky a dopravy,
 • možnosti modelovania a simulácie ohrození a spôsobov ochrany kritickej infraštruktúry,
 • súvzťažnosť medzi sektormi a subsektormi kritickej infraštruktúry,
 • riadiace a informačné systémy kritickej infraštruktúry,
 • objektová ochrana prvkov kritickej infraštruktúry v sektoroch energetiky a dopravy,
 • výskum a vzdelávanie v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry.

Sekcia č. 4: Protipožiarna bezpečnosť, opatrenia a záchranné služby prof. Ing. Anton OSVALD, CSc. prof. Ing. Jana MÜLLEROVÁ, PhD.

 • hodnotenie efektívnosti protipožiarnych opatrení,
 • protipožiarna bezpečnosť stavieb a požiarno-technické zariadenia,
 • chémia horenia a hasenia,
 • protivýbuchová prevencia,
 • taktika pri požiaroch a záchranných prácach a hasičská technika,
 • integrovaný záchranný systém,
 • priemyselné havárie a ich následky,
 • zisťovanie príčin požiarov a havárií.

Doplňujúce informácie

Rokovací jazyk a tlmočenie
slovenský, anglický, český
Organizačný garant
Katarína Buganová, doc. Ing. PhD.
Odborný garant
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., prof. Ing Zdenek Dvořák, PhD. (dekan FBI UNIZA)
Sprievodné akcie

Predstavenie novej hasičskej techniky (statická ukážka)

Strava

Strava v cene konferencie.

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
fsi.uniza.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Katarína Buganová, doc. Ing, PhD.
tel: 041/5136748
e-mail: crisis@fbi.uniza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina, Slovensko Žilina

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline

Sídlo 1. mája 32, 010 26, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 415136748
E-mail: crisis@fbi.uniza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Medzinárodná konferencia mladých vedeckých pracovníkov „MLADÁ VEDA 2008 – veda a krízové situácie“

CIEĽ KONFERENCIE

Cieľom podujatia je prezentovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti mladých vedeckých pracovníkov univerzít v SR a zahraničí, oboznámiť sa s dosahovanými výsledkami a skúsenosťami mladých vedeckých pracovníkov vo vedecko-výskumnej a projektovej činnosti, nadviazať bilaterálne a multilaterálne partnerstvá a vytvoriť priestor na medzikatederné vedecko-výskumné projekty a tvorbu knižných publikácií. Všetky info prepošle organizačný výbor konferencie e-mailom. Kontaktná mailová adresa alexander.kelisek@fsi.uniza.sk

Referencie (naši top klienti)

 • Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam fakúlt

Názov mesto tel E-mail
Žilinská univerzita v Žiline Žilina +421 (0)41 513 5151 vzdelavanie@utc.sk
Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline Žilina
Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline Žilina 415136748 crisis@fbi.uniza.sk
Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline Žilina
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline Žilina 041/513 3125 diagnostika@fpedas.uniza.sk
Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita Žilina 415134454 kral@fria.fri.uniza.sk
Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline Žilina 415135521
Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline Žilina
Ustav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Žilina 041/513 50 41 ucv@uniza.sk

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "22. medzinárodná vedecká konfrencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-289861/22-medzinarodna-vedecka-konfrencia-riesenie-krizovych-situacii-v-specifickom-prostredi-vedecka-konferencia-zilina

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel 22. medzinárodná vedecká konfrencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí "https://www.konferencie.sk/d-289861/22-medzinarodna-vedecka-konfrencia-riesenie-krizovych-situacii-v-specifickom-prostredi-vedecka-konferencia-zilina". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. PP KONFERENCIA: Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Vysoké Tatry - Podbanské

16.9.2020 - 18.9.2020

16.9.2020 - 18.9.2020

280 €
336 € s DPH

2. EPI KONFERENCIA: Verejné obstarávanie 2020

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Tatranská Lomnica

24.9.2020 - 25.9.2020

24.9.2020 - 25.9.2020

240 €
288 € s DPH

3. Riaditeľ školy 2020/2021 - Spolu k správnym rozhodnutiam

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Bratislava

24.9.2020

24.9.2020

69 €
82,80 € s DPH

4. EPI KONFERENCIA: Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 2020 …

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Demänovská dolina

28.9.2020 - 29.9.2020

28.9.2020 - 29.9.2020

300 €
360 € s DPH

5. e-learnmedia CAFÉ 2020 - konferencia o digitálnom vzdelávaní

e-learnmedia, s.r.o.
Bratislava

1.10.2020

1.10.2020

119 €
142,80 € s DPH