DANE A ÚČTOVNÍCTVO POD LUPOU V ROKU 2018 - 28. 5 – 30. 5. 2018 v Grand hoteli Permon****, Vysoké Tatry

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2018 Aj v roku 2018 sa musia daňovníci a účtovníci pripraviť na celý rad zmien a nových povinností. Už koncom mája vás radi privítame na 3-dňovej konferencii, kde vás daňoví poradcovia Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Soňa Ugróczy prevedú zákutiami a najhorúcejšími témami daní a účtovníctva v roku 2018. Nenechajte si ujsť bohatý odborný program, súčasťou ktorého je aj množstvo príkladov a reálnych situácií z praxe.

Vzhľadom na to, že od 25. 5. 2018 nadobudne platnosť nové európske nariadenie GDPR, ktoré výrazne ovplyvní ochranu osobných údajov aj v oblasti daní a účtovníctva, bude posledný deň konferencie venovaný novej právnej úprave s JUDr. Marcelou Macovou, PhD. Príďte si vychutnať okrem praktických prednášok aj spoločenský program a príjemné wellness procedúry. Tešíme sa na vás vo Vysokých Tatrách v priestoroch Grand hotela Permon****

Cieľová skupina

Cieľová skupina: Mzdoví špecialisti, personalisti, účtovníci, autori SW, ekonómovia a majitelia firiem – pre vás je určená konferencia vo Vysokých Tatrách. Zvoliť si môžete účasť na jednom, dvoch alebo všetkých troch dňoch, bez ubytovania alebo s ubytovaním v komfortnom hoteli s vysokou úrovňou služieb a vynikajúcim wellness.

Program

PROGRAM KONFERENCIE je rozdelený do troch dní plných prednášok a diskusií s odborníkmi v danej oblasti

1.deň konferencie – 28.5.2018

 • 9:00 hod. – 9:30 hod.-Registrácia účastníkov s občerstvením
 • 9:30 hod. – 11:30 hod.- I. BLOK: Aplikačné problémy zákona o DPH po 1. 1. 2018
  • aplikácia prenesenia daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH po zrušení limitu 5 000 eur vo faktúre pre dodanie poľnohospodárskych plodín a kovov – tzv. tuzemské samozdanenie (nákup ryže, byl. čajov pre hotely, reštaurácie a uplatnenie práva na odpočítanie DPH, nákup/predaj tovaru cez ERP, nákup v maloobchodnej predajni, overovanie odberateľa, účtovanie DPH a iné);
  • zavedenie oznamovacej povinnosti pri predaji nehnuteľností – § 38 riziká nesprávneho režimu DPH;
  • zmena podmienok uplatňovania trojstranného obchodu pre prvého odberateľa;
  • úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku, pri zmene účelu jeho použitia v ochrannej dobe 20 rokov – rozširuje sa na všetky stavby (nielen budovy);
  • zmena v uplatňovaní osobitnej úpravy DPH pre cestovné agentúry a cestovné kancelárie;
  • § 47 ods. 6 ZDPH – zmena výkladu oslobodzovania prepravných služieb pri vývoze/dovoze.
 • 11:30 hod. – 12:30 hod.-Obed
 • 12:30 hod. – 14:30 hod.-II. BLOK: Vybrané témy novely zákona o dani z príjmov po 1. 1. 2018 a povinnosti pri vyplácaní dividend
  • aplikačné problémy uplatňovania zrážkovej dane pre tzv. digitálne platformy po 1. 1. 2018 (napr. booking, expedia, uber a mnohé iné);
  • zmeny po 1. 1. 2018 v uplatňovaní daňových výdavkov zamestnávateľa na dopravu zamestnancov – § 19 ods. 2 písm. s) ZDP a oslobodenie nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancom;
  • príležitostná činnosť fyzických osôb ako príjem oslobodený od dane po novom od 1. 1. 2018;
  • závislé osoby a ich vymedzenie od 1. 1. 2018;
  • zdaňovanie podielov vyplácaných prostredníctvom v. o. s. a k. s. pre komplementárov k. s. a členov v. o. s., ak sú spoločnosti spoločníkmi a. s. alebo s. r. o.;
  • dividendy fyzických osôb (posúdenia režimu zdanenia dividend vo väzbe na výnimky v zákone o dani z príjmov, sadzby dane, výška zdravotných odvodov).
 • 14:30 hod. – 14:45 hod.-Prestávka
 • 14:45 hod. – 16:00 hod.-III. BLOK: Novela Obchodného zákonníka č. 264/2017 Z. z. s dosahom na daňové výdavky
  • „problematika kapitálových fondov účet 413“ (tvorba, použitie, účtovanie a zdanenie prostriedkov z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov) z pohľadu obchodného práva, daňového práva a účtovného práva.

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

2.deň konferencie – 29.5.2018

 • 8:30 hod. – 9:00 hod.-Registrácia účastníkov
 • 9:00 hod. – 10:30 hod.-I. BLOK: Dlhodobý majetok u daňovníka, výdavky spojené s majetkom, špecifické situácie pri obstaraní, používaní a vyradení majetku
  • majetok obstaraný z dotácií;
  • nájomné vzťahy a uplatňovanie výdavkov spojených s používaním majetku u nájomcu [majetok odpisovaný nájomcom ako technické zhodnotenie, vymedzenie technického zhodnotenia a pojmov súvisiacich s technickým zhodnotením (oprava verzus technické zhodnotenie), odpisy majetku poskytnutého na prenájom, odkúpenie majetku po skončení operatívneho lízingu];
  • právo a povinnosť prerušenia daňových odpisov;
  • výpožička a daňový dosah u poskytovateľa a užívateľa;
  • predaj, likvidácia a škoda na majetku (postúpenie predmetu lízingu, odobratie predmetu lízingu, vyradenie majetku z dôvodu škody,
  • bezplatne odovzdaný majetok na verejnoprospešné účely, predaj pozemkov).
 • II. BLOK: Vybrané okruhy pre uplatňovanie pravidiel zákona o DPH
  • správna identifikácia plnení, ktoré nie sú predmetom DPH, resp. sú oslobodené od DPH a ich účtovanie;
  • pravidlá refakturácie z pohľadu zákona o DPH;
  • určenie miesta dodania služieb podľa zákona o DPH (§ 15 a § 16) – vybrané prípady,
  • oprava základu dane a dane pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku aj do/zo zahraničia;
  • vznik daňovej povinnosti priznať a odviesť daň (plnenia v revers charge, preddavky, nadobudnutie tovaru z EÚ, krádež a iné);
  • vznik práva na odpočítanie DPH (splnenie podmienok pre odpočítanie dane, zdaňovacie obdobie, v ktorom je možné uplatniť odpočítanie dane,
  • odpočet DPH pri oneskorenej registrácii za platiteľa DPH);
  • preukazovanie oslobodenia od dane pri intrakomunitárnych dodávkach do EÚ – § 43 ZDPH – skúsenosti z daňovej obhajoby.
 • 10:30 hod. – 10:40 hod.- Prestávka s občerstvením
 • 10:40 hod. – 12:00 hod.- III. BLOK: Daňové a nedaňové výdavky
  • špecifické daňové výdavky (vymedzenie pojmu daňového výdavku, majetok osobnej potreby, likvidácia tovaru, pokuty a penále v zmluvných vzťahoch, DPH sa odvádza platiteľom DPH pri bezodplatnom dodaní a daňový výdavok, podpora predaja a reklamné predmety, obchodné vzorky, zmluvne hradené výdavky za tretiu stranu),
  • účtovný a daňový dosah rezerv, ich tvorba, použitie a čerpanie,
  • daňové a účtovné posúdenie práce s pohľadávkami (tvorba, použitie a zrušenie opravných položiek, odpis pohľadávok daňový/nedaňový; príklady z praxe);
  • upozornenie na časté chyby pri testovaní položiek podmienených zaplatením (napr. nájomné a služby spojené s nájmom, provízie a náklady na sprostredkovanie, náklady na poradenské a právne služby, aplikácia podmienky zaplatenia na výdavky na certifikáty, kontrolný audit, recertifikáciu a iné).
 • 12:00 hod. – 13:00 hod.- Obed
 • 13:00 hod. – 15:00 hod. – IV. BLOK: Transferové oceňovanie
  • povinnosť úpravy základu dane pri obchodných transakciách závislých osôb;
  • zhrnutie povinnosti vedenia transferovej dokumentácie medzi závislými osobami, lehoty na predloženie transferovej dokumentácie;
  • vybrané prípady transferového oceňovania – napr. uplatňovanie transferového oceňovania na pôžičky konateľom (spoločníkom), služby, dary, prenájom nehnuteľností od fyzickej osoby a iné.

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

3.deň konferencie – 30.5.2018

 • 8:30 hod. – 9:00 hod.- registrácia účastníkov
 • 9:00 hod. – 10:30 hod. – Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR
  • pramene práva – nariadenie, smernica, zákon, vykonávacie predpisy;
  • pojmy – osobný údaj, online identifikátory, rodné číslo po 25. 5. 2018, údaj o zdraví, profilovanie, pseudonymizácia a ďalšie;
  • subjekty spracúvania osobných údajov – tretia strana, príjemca, subdodávateľ;
  • sprostredkovateľ – jeho nové povinnosti a nové náležitosti zmluvy;
  • právne základy spracúvania osobných údajov;
  • zmeny v monitorovaní priestorov kamerovým systémom;
  • nová povinnosť informovania dotknutej osoby;
  • práva dotknutej osoby – právo na opravu, na vymazanie (zabudnutie), obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, namietať,
  • namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania;
  • bezpečnostné opatrenia – ako bude vyzerať bezpečnostná dokumentácia po 25. 5. 2018;
  • štandardné opatrenia (vrátane poučení osôb spracúvajúcich osobné údaje);
  • špecifické opatrenia (bezpečnostné incidenty, oznamovacia povinnosť pri porušení ochrany osobných údajov voči Úradu na ochranu osobných údajov a voči dotknutej osobe, lehoty na oznámenie);
  • záznamy o spracovateľských činnostiach – kto je povinní ich vypracovať;
  • posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a povinná konzultácia s úradom na ochranu osobných údajov – ktoré subjekty sú povinné vypracovať posúdenie vplyvu, obsah posúdenia vplyvu, konzultáciu a zákonné lehoty;
  • zodpovedná osoba, jej postavenie a povinnosti – kto je povinný mať zodpovednú osobu a kto ňou môže byť;
  • cezhraničný prenos osobných údajov;
  • postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu;
  • kódex správania, certifikát a akreditácia;
  • spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.
 • 10:30 hod. – 10:40 hod – Prestávka s občerstvením
 • 10:40 hod. – 12:00 hod.- Pokračovanie prednášky: Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR
 • 12:00 hod. – 13:00 hod.- obed
 • 13:00 hod. – 15:00 hod.- Pokračovanie prednášky: Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR
 • 15:00 hod.-Ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Konferenciu povedie lektorský tím v zložení:

 • Ing. Vladimír Ozimý, člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.
 • Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť PKF TAX, s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.
 • JUDr. Marcela Macová, PhD., absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na Univerzite Komenského na tému Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov a mnohých článkov na tému ochrana osobných údajov. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Momentálne okrem toho, že má vlastnú spoločnosť DAPRO Consulting s. r. o., kde sa venuje profesionálne zodpovednej osobe, školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, vyučuje aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského predmet Ochrana osobných údajov.
Dátum od: Dátum do: Cena s DPH: Organizačné pokyny:
28.5.2018 30.5.2018 510 € s ubytovaním, pri obsadení izby 2 osobami
28.5.2018 30.5.2018 560 € s ubytovaním, pri obsadení izby 1 osobou
28.5.2018 30.5.2018 336 € bez ubytovania
28.5.2018 28.5.2018 144 € bez ubytovanie 1 deň
29.5.2018 29.5.2018 144 € bez ubytovanie 1 deň
30.5.2018 30.5.2018 144 € bez ubytovanie 1 deň

Doplňujúce informácie

Organizačný garant
Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
Partneri

PROFIVZDELÁVANIE

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
konferencie.profivzdelavanie.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Ing. Mária Puškárová
tel: +421 41 7053 260
mobil: +421 905 848 734
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Ubytovanie
Dátum od: Dátum do: Cena s DPH: Organizačné pokyny:
28.5.2018 30.5.2018 510 € s ubytovaním, pri obsadení izby 2 osobami
28.5.2018 30.5.2018 560 € s ubytovaním, pri obsadení izby 1 osobou

Miesto konania

Grandhotel Permon****, Podbanské, Vysoké Tatry - Podbanské, Slovensko Poprad

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Sídlo Martina Rázusa 23A, 01001, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 041 7053 888
E-mail: profivzdelavanie@pp.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Vydavateľský a vzdelávací dom PP je čisto slovenskou firmou, ktorá je úspešne na trhu už viac ako 28 rokov.

Portfólio najpopulárnejších produktov ekonomického a právneho charakteru tvoria printové periodiká – Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Práca, mzdy a odmeňovanie a Úplné znenia zákonov.

Poradca podnikateľa dlhoročným partnerom štátnych inštitúcií v oblasti zabezpečovania marketingu, tlače, distribúcie a služieb zákazníkom pre štátne periodiká vydávané Ministerstvom spravodlivosti SR (Zbierka zákonov SR a Justičná revue od roku 1998), Ministerstvom financií SR (Finančný spravodajca od roku 2002), Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (Vestník Úradu pre reguláciu sieťových odvetví).

Na online trhu sme jednotkou v oblasti odborných online systémov z oblasti práva, daní, miezd, verejnej správy: www.epi.sk – Ekonomické a právne informácie, www.danovecentrum.sk – odborný online systém pre dane a účtovníctvo, www.mzdovecentrum.sk – odborný online systém pre mzdy a personalistiku, www.vssr.sk – odborný online systém pre verejnú správu.

Pre manažérsky segment ponúkame stovky školení a konferencií po celom Slovensku v rámci nášho úseku www.profivzdelávanie.sk . Od roku 2009 vydávame časopis Zisk – www.ezisk.sk, ktorého cieľom je inšpirovať a motivovať slovenských manažérov a podnikateľov.

PP podporuje: viac ako 20 rokov Nadáciu Rozum a Cit (www.rozumacit.sk), ktorej hlavným poslaním je pomáhať náhradným a pestúnskym rodinám, dlhé roky podporujeme aj šport a športovcov, rovnako umelcov a umenie, školy a študentov.

Filozofia nášho podnikania a naše aktivity sú založené na partnerstvách, ktoré si ctíme. www.pp.sk

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "DANE A ÚČTOVNÍCTVO POD LUPOU V ROKU 2018 - 28. 5 – 30. 5. 2018 v Grand hoteli Permon****, Vysoké Tatry", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-380389/dane-a-uctovnictvo-pod-lupou-v-roku-2018-28-5-30-5-2018-v-grand-hoteli-permon-vysoke-tatry-konferencia-vysoke-tatry-podbanske

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel DANE A ÚČTOVNÍCTVO POD LUPOU V ROKU 2018 - 28. 5 – 30. 5. 2018 v Grand hoteli Permon****, Vysoké Tatry "https://www.konferencie.sk/d-380389/dane-a-uctovnictvo-pod-lupou-v-roku-2018-28-5-30-5-2018-v-grand-hoteli-permon-vysoke-tatry-konferencia-vysoke-tatry-podbanske". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. Dane naše každodenné (odborná konferencia pri príležitosti 10. výročia…

sféra, a.s.
Bratislava

165 €
198 € s DPH

2. CEO Fórum Slovensko

EBC-Slovakia s.r.o.
Bratislava

12.2.2019 - 13.2.2019

12.2.2019 - 13.2.2019

599 €
718,80 € s DPH

3. IT mezi paragrafy

Exponet s.r.o.
Praha 1

12.3.2019

12.3.2019

3 200 Kč
3 872 Kč s DPH

4. IT Security Workshop 2019

Exponet s.r.o.
Praha

26.3.2019

26.3.2019

1 200 Kč
1 452 Kč s DPH

5. Pracovné právo 2019

EU Generation
Bratislava

9.4.2019

9.4.2019

260 €
(0% DPH, cena je konečná)