Konferencia: Daňový a odvodový kolotoč a legislatívne zmeny pre rok 2019

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si publikované konferencie organizátora Poradca podnikateľa, spol. s r.o. alebo ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

DAŇOVÝ A ODVODOVÝ KOLOTOČ A LEGISLATÍVNE ZMENY PRE ROK 2019

Už v novembri sa uskutoční jedna z našich najnavštevovanejších konferencií určená pre mzdárov, personalistov, účtovníkov, autorov SW, ekonómov alebo majiteľov firiem.

Príďte si aj tento rok vypočuť tri dni plné praktického programu, ktorý vás zaručene pripraví na ukončenie roka 2018. Podujatím vás prevedie trojica vašich obľúbených lektorov Vladimír Ozimý, Jozef Mihál a Soňa Ugróczy, ktorá vás zároveň informuje o schválených legislatívnych zmenách v účtovných a daňových predpisoch pre rok 2019.

Rezervujte si svoju účasť a vychutnajte si tak okrem troch dní nabitých vedomosťami aj spoločenský program alebo príjemné wellness procedúry. Zvoliť si môžete účasť na jednom, dvoch alebo všetkých troch dňoch konferencie (bez ubytovania alebo s ubytovaním).

Ak vám nevyhovuje termín alebo miesto konania, organizujeme o niekoľko dní neskôr (10. až 12. decembra 2018 na Štrbskom plese v hoteli Patria) ďalšiu konferenciu s rovnakými lektormi a programom.

ČO VÁM PONÚKA TENTO ROČNÍK KONFERENCIE?

 • Praktické tipy na ukončenie účtovného obdobia za rok 2018
  • Pripravte sa na ukončenie roka z pohľadu miezd, odvodov a daní.
 • Možnosť konzultácie vlastných problémov
  • Nájdite to správne riešenie spolu s odborníkmi v rámci diskusie.
 • Bonusové materiály
  • Využívajte vaše bonusy neobmedzene, kdekoľvek a kedykoľvek.
 • Prehľad legislatívnych zmien pre rok 2019
  • Vypočujte si aktuálne účtovné a daňové novinky.
 • Množstvo praktických príkladov
  • Aplikujte cenné rady priamo do svojej praxe.
 • Daňové a mzdové poradenstvo na 30 dní
  • Riešte vlastné problémy s odborníkmi aj po skončení konferencie.

Cieľová skupina

pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Program

LEKTORI

Konferenciu povedie lektorský tím v zložení:

 • RNDr. Jozef Mihál, poslanec NR SR, expert na pracovné, sociálne, daňové právo.
 • Ing. Vladimír Ozimý, člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo.
 • Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, odborníčka pre oblasť daňového práva.

PROGRAM KONFERENCIE

je rozdelený do troch dní plných prednášok a diskusií s odborníkmi v danej oblasti

1. deň-streda 28.11.2018

10:30 hod. – 16:30 hod.

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019

Ing. Soňa Ugróczy

 • zrušenie inštitútu zábezpeky na daň pre novoregistravaných platiteľov dane, vrátenie zábezpeky na daň exlege (§ 4);
 • nová úprava definícia obratu pre účely DPH (§ 4 ods. 7);
 • spresnenie bezodplatného dodania tovaru (pri výpočte základu dane sa bude zohľadňovať aj uplatňovanie pomerného odpočítania dane § 8 a § 9);
 • implementácia poukážkovej smernice EU – zavedenie nových pravidiel pri predaj tovarov a služieb cez viacúčelové a jednoúčelové poukazy, ako aj zmeny v oblasti používania zákona o ERP pri poukazoch (nové § ZDPH);
 • zmena určenia miesta dodania služby pre digitálne služby (TV, rozhlas, elektronicky dodávané služby) poskytované nezdaniteľným osobám (§ 16);
 • rozšírenie okruhu osôb, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi dane o spoločníkov a členov družstva (§ 22 ods. 9);
 • zásadné zmeny v úprave zdaňovania dodania stavby § 38 – obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností (napr. byt, rodinný dom, apartmán); ďalej spresnenie časového momentu počítania 5 ročného obdobia pre účely oslobodenia od dane pri predaji; rozšírenie definície prvej kolaudácie po zohľadnení vplyvu rekonštrukcie stavby;
 • obmedzenie práva voľby zdanenia prenájmu nehnuteľností určených na bývanie – zásadná zmena v zdaňovaní prenájmov § 38 ods. 5;
 • zmeny v povinnosti opravy základu dane pri prijatí záloh (§ 19 ods. 4, § 53 ods. 3);
 • zmena úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku v súvislosti so – zmenou rozsahu použitia tohto majetku na podnikanie (§ 54 a nasl.);
 • vylúčenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, ak je vyhotovená zjednodušená faktúra t.j. doklad z ERP (§ 69 ods.12 písm. f) a g));
 • rozšírenie a zmeny v oblasti záznamovej povinnosti pre platiteľov dane (dodanie služieb s miestom dodania v inom štáte);
 • zmeny v oblasti fakturácie;
 • úprava odvodu dane z majetku pri zrušení registrácie platiteľa dane (§ 81);
 • doplnenie definície v prílohe zákona o DPH, čo sa považuje daň na vstupe pre účely povinnej úpravy odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku;

Ukončenie daňového roka a aké možnosti využiť na ovplyvnenie základu dane

Ing. Vladimír Ozimý

 • neuhradené pohľadávky a možnosti zníženia základu dane (opravné položky a odpis pohľadávky)
 • riziká neuhradených pohľadávok u FO účtujúcich v JÚ alebo ktoré vedú evidenciu
 • možnosť optimalizácie základu dane cez prerušené odpisovanie
 • neuhradené záväzky a vplyv na základ dane
 • výdavky daňovo uznané až po zaplatení (zákon verzus aplikačná prax – názor FR SR)
 • paušalizácia motorového vozidla v právnickej osobe (áno či nie)

Novinky z dielne zákonodarcu (daň z príjmov a účtovníctvo)

Ing. Vladimír Ozimý

 • zmeny v zákone o dani z príjmov účinné počas roka 2018
 • zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2019
 • zmeny v zákone o účtovníctve účinné počas roku 2018 a od 1. 1. 2019

2. deň-štvrtok 29.11.2018

9:30 hod. – 16:00 hod.

Medzinárodné zdaňovanie – zabezpečenie a zrážanie dane

Ing. Vladimír Ozimý

 • Zdroj príjmu v SR a zdanenie nerezidentov (vplyv na daňového rezidenta pri úhrade)
 • Prenájom hnuteľných vecí (kedy zraziť a kedy nezraziť daň), objednanie softvéru cez internet
 • Vyplácanie úrokového príjmu do zahraničia
 • Sprostredkovanie ubytovania a prepravy cez aplikácie (stála prevádzkareň)
 • Vyplácanie podielov na zisku do zahraničia a zrazenie dane (vyplatenie pre FO, PO a pre k. s. a v. o. s.)
 • Odplaty za poskytnutie služieb obchodného, technického alebo iného poradenstva, za spracovanie dát, za marketingové služby, z riadiacej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti vo výške, v akej je táto odplata súčasne uznaná za daňový výdavok podľa § 19 – fyzicky nevykonávané na území SR [§ 16 ods. 1 písm. c) verzus § 16 ods. 1 písm. e) bod 10]
 • Zodpovednosť za zrážkovú daň a zabezpečenie dane (všeobecne platné aj pre tuzemsko)
 • Úhrada zrážkovej (zabezpečenej) dane, oznámenie (lehota, tlačivo) – (všeobecne platné aj pre tuzemsko)

Vybrané aplikačné problémy pre posúdenie majetku a odpisov z daňového hľadiska

Ing. Soňa Ugróczy

 • Daňové odpisy, právo na odpisovanie majetku, správnosť ich uplatnenia do daňových výdavkov
 • Posudzovanie technického zhodnotenia hmotného a nehmotného majetku verzus oprava z pohľadu zákona o dani z príjmov na príkladoch
 • Právo na odpisovanie technického zhodnotenia vykonaného nájomcom – daňový dosah
 • Zaradenie budov a iných stavieb do odpisových skupín (aplikačné problémy: stavebná a technologická časť stavby – kedy odpisovať technológiu s budovou a kedy samostatne)
 • Povinnosť prerušenia daňových odpisov, upozornenie, kedy nie je možné prerušiť daňový odpis podľa ZDP

Porovnanie daňového a odvodového zaťaženia pri jednotlivých formách príjmov FO

RNDr. Jozef Mihál

 • Zamestnanec v pracovnom pomere, spoločník a konateľ s odmenou, práca na dohody, dohody dôchodcov a študentov, SZČO, autorské honoráre, dobrovoľníctvo, jednoosobová s. r. o. – čo sa oplatí viac?
 • Platenie odvodov do Sociálnej poisťovne z pohľadu nárokov na budúci dôchodok, resp. materskú dovolenku
 • Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni pre rok 2019 (1. časť, pokračovanie 30. 11. 2018)
 • Na záver spoločná diskusia s účastníkmi konferencie

3. deň-piatok 30.11.2018

9:30 hod. – 16:00 hod.

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni pre rok 2019

RNDr. Jozef Mihál

 • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2019
 • rekreačné poukážky – novinka v Zákonníku práce
 • zvýšenie príplatkov podľa Zákonníka práce od 1. 1. 2019 a od 1. 5. 2019
 • trináste a štrnáste platy v roku 2019
 • nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy za rok 2018 a v roku 2019
 • práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2019
 • dohody študenti a dôchodcovia v roku 2019, prihlasovanie do SP
 • valorizácia dôchodkov a dôchodkový vek v roku 2019
 • nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
 • odvody SZČO v roku 2019
 • zmeny pri materskej dovolenke od roku 2019, otec na materskej
 • odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2019
 • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019
 • zavedenie ročného zúčtovania v zákone o sociálnom poistení
 • ďalšie zmeny tak, ako budú schválené v NR SR

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018

RNDr. Jozef Mihál

 • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2018, termíny
 • tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2018, zmeny v tlačivách
 • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018, vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2018 a „Prehľad“ pre rok 2019
 • venovanie 2 % (3 %) za rok 2018
 • novinky pri RZ – NČ na kúpele, DB na hypoúvery pre mladých
 • ďalšie zmeny a novinky tak, ako budú schválené v NR SR, resp. Fin. správou

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

UPOZORNENIE

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby. V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

CENNÍK

 • POZOR, samotné ubytovanie si účastník musí kvôli zmenenej legislatíve hradiť osobitne priamo voči hotelu.
 • V cenníku preto nie je zahrnutá cena za samotné ubytovanie.
 • Účastníci konferencie majú nárok na 20 % zľavu v HOTEL & SPA RESORT KASKADY**** – pri objednávaní ubytovania uveďte, že sa hlásite na konferenciu organizovanú spoločnosťou Poradca podnikateľa.
Varianty vstupeniek pre ubytovaných hostí Cena s DPH
28. – 30. 11. 2018 s plnou penziou(bez ubytovania – klient si ubytovanie objednáva a hradí sám) 432 eur
28. – 29. 11. 2018 s plnou penziou(bez ubytovania – klient si ubytovanie objednáva a hradí sám) 312 eur
29. – 30. 11. 2018 s plnou penziou(bez ubytovania – klient si ubytovanie objednáva a hradí sám) 312 eur
Varianty vstupeniek pre hostí bez ubytovania Cena s DPH
28. – 30. 11. 2018 bez ubytovania 360 eur
28. 11. 2018 bez ubytovania 132 eur
29. 11. 2018 bez ubytovania 156 eur
30. 11. 2018 bez ubytovania 132 eur

VSTUPENKU NA KONFERENCIU

 • si môžete objednať telefonicky na čísle 041/70 53 414 alebo zakúpiť v našom e-shope www.zakon.sk.

ČO ZAHŔŇA ÚČASTNÍCKY POPLATOK

V účastníckom poplatku pre všetky varianty vstupeniek je zahrnuté:

 • Účasť na odbornom programe Rozsiahle pracovné materiály
 • Bonusové materiály, ktoré budete mať k dispozícií aj po konferencii – Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • Daňové a mzdové poradenstvo počas 30 dní

V účastníckom poplatku pre ubytovaných účastníkov je ďalej zahrnuté:

 • Neobmedzený vstup do wellness (termálne bazény, sauny, jacuzzi, relaxačná miestnosť…)
 • Parkovanie na hotelovom parkovisku
 • Raňajky, v stredu 28. 11. 2018 spoločenský večer pri hudbe s tombolou, vo štvrtok 29. 11. 2018 večera formou bufetových stolov

Doplňujúce informácie

Organizačný garant
Poradca podnikateľa, profivzdelávanie, Relia

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
konferencie.profivzdelavanie.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Ing. Mária Puškárová
tel: +421 41 7053 260
mobil: +421 918 451 113
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

KASKADY HOTEL & SPA RESORT Letecká 19, 962 31 Sliač-Sielnica, Sliač - Sielnica, Slovensko Banská Bystrica

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Sídlo Martina Rázusa 23A, 01001, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 041 7053 888
E-mail: profivzdelavanie@pp.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Vydavateľský a vzdelávací dom PP je čisto slovenskou firmou, ktorá je úspešne na trhu už viac ako 28 rokov.

Portfólio najpopulárnejších produktov ekonomického a právneho charakteru tvoria printové periodiká – Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Práca, mzdy a odmeňovanie a Úplné znenia zákonov.

Poradca podnikateľa dlhoročným partnerom štátnych inštitúcií v oblasti zabezpečovania marketingu, tlače, distribúcie a služieb zákazníkom pre štátne periodiká vydávané Ministerstvom spravodlivosti SR (Zbierka zákonov SR a Justičná revue od roku 1998), Ministerstvom financií SR (Finančný spravodajca od roku 2002), Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (Vestník Úradu pre reguláciu sieťových odvetví).

Na online trhu sme jednotkou v oblasti odborných online systémov z oblasti práva, daní, miezd, verejnej správy: www.epi.sk – Ekonomické a právne informácie, www.danovecentrum.sk – odborný online systém pre dane a účtovníctvo, www.mzdovecentrum.sk – odborný online systém pre mzdy a personalistiku, www.vssr.sk – odborný online systém pre verejnú správu.

Pre manažérsky segment ponúkame stovky školení a konferencií po celom Slovensku v rámci nášho úseku www.profivzdelávanie.sk . Od roku 2009 vydávame časopis Zisk – www.ezisk.sk, ktorého cieľom je inšpirovať a motivovať slovenských manažérov a podnikateľov.

PP podporuje: viac ako 20 rokov Nadáciu Rozum a Cit (www.rozumacit.sk), ktorej hlavným poslaním je pomáhať náhradným a pestúnskym rodinám, dlhé roky podporujeme aj šport a športovcov, rovnako umelcov a umenie, školy a študentov.

Filozofia nášho podnikania a naše aktivity sú založené na partnerstvách, ktoré si ctíme. www.pp.sk

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Konferencia: Daňový a odvodový kolotoč a legislatívne zmeny pre rok 2019", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-395910/konferencia-danovy-a-odvodovy-kolotoc-a-legislativne-zmeny-pre-rok-2019-konferencia-sliac-sielnica

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel Konferencia: Daňový a odvodový kolotoč a legislatívne zmeny pre rok 2019 "https://www.konferencie.sk/d-395910/konferencia-danovy-a-odvodovy-kolotoc-a-legislativne-zmeny-pre-rok-2019-konferencia-sliac-sielnica". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. IT Security Workshop 2019

Exponet s.r.o.
Praha

26.3.2019

26.3.2019

1 000 Kč
1 210 Kč s DPH

2. Pracovné právo 2019

EU Generation
Bratislava

9.4.2019

9.4.2019

260 €
(0% DPH, cena je konečná)

3. IT medzi paragrafmi

Exponet s.r.o.
Bratislava

9.4.2019

9.4.2019

90 €
108 € s DPH

4. EVOLVE! Masterclass 2019

Engage Advisory s.r.o.
Brno

10.4.2019

10.4.2019

5 500 Kč
6 655 Kč s DPH

Video

5. MEGATRENDY A MÉDIÁ 2019

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Smolenický zámok - Kongresové centrum SAV

16.4.2019 - 17.4.2019

16.4.2019 - 17.4.2019

125 €
150 € s DPH