24. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Cieľom konferencie je výmena teoretických poznatkov získaných z vedeckovýskumnej činnosti a praktických skúseností z krízového riadenia vo verejnej správe i v podnikateľských subjektoch, z problematiky ochrany osôb a majetku, problematiky bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry, protipožiarnej bezpečnosti a záchranných služieb.

Sekcie konferencie, ich zameranie a garanti:

Sekcia č.1: Všeobecné zásady krízového riadenia
prof. Ing. Ladislav ŠIMÁK, PhD.
doc. Ing. Jozef KLUČKA, PhD.

 • analýza bezpečnostného prostredia a aktuálnych rizík a hrozieb v súčasnej spoločnosti,
 • aktuálne otázky budovania bezpečnostného systému SR,
 • krízové riadenie v štátnej správe a samospráve a jeho význam pre spoločnosť,
 • aktuálne problémy vzdelávania a prípravy krízových manažérov,
 • špecifiká krízového plánovania v nadväznosti na zákon o hospodárskej mobilizácii,
 • bezpečnosť podniku ako predpoklad kontinuity podnikateľských činností,
 • aktuálne problémy manažmentu rizika v slovenských podnikoch,
 • posudzovanie a riadenie rizík v rámci prevencie priemyselných havárii a transpozícii smernice SEVESO III. do členských štátov EÚ.

Sekcia č. 2: Bezpečnostný manažment – ochrana osôb a majetku
prof. Ing. Ladislav HOFREITER, CSc.
prof. Ing. Tomáš LOVEČEK, PhD.

 • princípy a zákonitosti bezpečnostného manažmentu,
 • vývojové trendy ochrany osôb a majetku,
 • hodnotenie a projektovanie systémov ochrany objektov,
 • prevencia kriminality a metódy jej riadenia,
 • perspektívy rozvoja sektoru súkromnej bezpečnosti,
 • stav a predikcia vývoja bezpečnostnej situácie v SR.

Sekcia č. 3: Ochrana kritickej infraštruktúry v sektoroch dopravy a energetiky
prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, PhD.
doc. Ing. Bohuš LEITNER, PhD.

 • aktuálne úlohy v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry,
 • manažment rizík v oblasti kritickej infraštruktúry so zameraním na sektory energetiky a dopravy,
 • možnosti modelovania a simulácie ohrození a spôsobov ochrany kritickej infraštruktúry,
 • súvzťažnosť medzi sektormi a subsektormi kritickej infraštruktúry,
 • riadiace a informačné systémy kritickej infraštruktúry,
 • objektová ochrana prvkov kritickej infraštruktúry s využitím bezpilotných prostriedkov,
 • výskum a vzdelávanie v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry.

Sekcia č. 4: Protipožiarna bezpečnosť, opatrenia a záchranné služby
doc. Ing. Vladimír MÓZER, PhD.
prof. RNDr. Iveta MARKOVÁ, PhD.

 • hodnotenie efektívnosti protipožiarnych opatrení,
 • protipožiarna bezpečnosť stavieb a požiarno-technické zariadenia,
 • chémia horenia a hasenia,
 • protivýbuchová prevencia,
 • taktika pri požiaroch a záchranných prácach a hasičská technika,
 • integrovaný záchranný systém,
 • priemyselné havárie a ich následky,
 • zisťovanie príčin požiarov a havárií.

Cieľová skupina

Podnikatelia, manažéri, odborníci v oblasti krízového riadenia vo verejnej správe, odborníci v oblasti ochrany osôb a majetku, kritickej infraštruktúry ako aj protipožiarnej bezpečnosti a záchranných služieb.

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
fbi.uniza.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Mgr. Valéria Moricová, PhD.
tel: +421 41 513 6731
e-mail: crisis@uniza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Univerzitná 8215/1, 01026, Žilina, Slovensko Žilina

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline

Sídlo 1. mája 32, 010 26, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 415136748
E-mail: crisis@fbi.uniza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Medzinárodná konferencia mladých vedeckých pracovníkov „MLADÁ VEDA 2008 – veda a krízové situácie“

CIEĽ KONFERENCIE

Cieľom podujatia je prezentovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti mladých vedeckých pracovníkov univerzít v SR a zahraničí, oboznámiť sa s dosahovanými výsledkami a skúsenosťami mladých vedeckých pracovníkov vo vedecko-výskumnej a projektovej činnosti, nadviazať bilaterálne a multilaterálne partnerstvá a vytvoriť priestor na medzikatederné vedecko-výskumné projekty a tvorbu knižných publikácií. Všetky info prepošle organizačný výbor konferencie e-mailom. Kontaktná mailová adresa alexander.kelisek@fsi.uniza.sk

Referencie (naši top klienti)

 • Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam fakúlt

Názov mesto tel E-mail
Žilinská univerzita v Žiline Žilina +421 (0)41 513 5151 vzdelavanie@utc.sk
Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline Žilina
Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline Žilina 415136748 crisis@fbi.uniza.sk
Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline Žilina
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline Žilina 041/513 3125 diagnostika@fpedas.uniza.sk
Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita Žilina 415134454 kral@fria.fri.uniza.sk
Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline Žilina 415135521
Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline Žilina
Ustav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Žilina 041/513 50 41 ucv@uniza.sk

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "24. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-402037/24-medzinarodna-vedecka-konferencia-riesenie-krizovych-situacii-v-specifickom-prostredi-zilina

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel 24. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí "https://www.konferencie.sk/d-402037/24-medzinarodna-vedecka-konferencia-riesenie-krizovych-situacii-v-specifickom-prostredi-zilina". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. Konferencia Happy Company 2019 - Harmónia

Happy Company, s.r.o
Bratislava

30.5.2019

30.5.2019

99,17 €
119 € s DPH

2. BAŤOVE INŠPIRÁCIE

ŠVEC a SPOL, s.r.o. - INOVATO
Svit

30.5.2019 - 31.5.2019

30.5.2019 - 31.5.2019

289 €
346,80 € s DPH

3. REACH konferencia 2019

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Bratislava

5.9.2019 - 6.9.2019

5.9.2019 - 6.9.2019

400 €
480 € s DPH

4. DNA Lídra 2019 - Infikuj sa od úspešných

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Bratislava

23.10.2019

23.10.2019

95 €
114 € s DPH