ENVIRO konferencia 2019 – 6.ročník

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Prinášame Vám 6. ročník úspešnej ENVIRO konferencie, ktorá Vám poskytne komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve, ako aj možnosti efektívneho riešenia otázok a nejasností z oblasti:

zákona o odpadoch posudzovania vplyvov na životné prostredie, novely vodného zákona a zákona o ovzduší.

Na konferencii Vám na praktickom WORKSHOP-e Ing. Peter Gallovič predvedie ako správne vyplniť Evidenčný list odpadu a Identifikačný list odpadu. Naši odborní lektori z praxe Vás oboznámia s novinkami v aktuálnej legislatíve a so zapracovaním týchto zmien do každodenného pracovného života.

8:30 – 9:00

Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 10:15

Ing. Anna Gaálová Vodný zákon

Prehodnocovanie povolení na osobitné užívanie vôd Práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií

miestna príslušnosť súbeh rozhodnutí postup v konaní záväzné stanovisko

10:15 – 10:30

Prestávka s občerstvením

10:30 – 12:15

Ing. Peter Gallovič Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – zmeny pripravované v roku 2020

Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve. Programové dokumenty – zrušenie § 10. Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb: upravená povinnosť výkupní a zberní, posilnenie zodpovednosti fyzických osôb za nakladanie so stavebným odpadov z jednoduchých stavieb, doplnený § 16a – školský zber. Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností. Osobitné prúdy odpadov – odpadové oleje – úprava. Komunálny odpad – zmena definícií a zodpovednosti za nakladanie, triedený zber kuchynského odpadu od občana – úprava. Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivá činnosti – úprava. Nové znenie § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva. Prechodné ustanovenia platnosti novely zákona. Doplnenie a úprava príloh. Novely iných zákonov – o miestnych daniach a miestnom poplatku, o Environmentálnom fonde a o IPKZ. Účinnosť poslednej novely zákona o odpadoch. Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – návrh novely jednotlivých vyhlášok.

12:15 – 13:00

Obed

13:00 – 14:30

Ing. Milan Luciak Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona

Novela zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, vrátane samotného zákona (úplné znenie). Smernice EÚ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Smernice EÚ o práci s verejnosťou a prístupe k informáciám. Práva a povinnosti subjektov pri posudzovaní investícií podľa novely zákona (obce, investori, verejnosť, štátna správa). Príprava projektov podľa novely zákona z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie. Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z.z. a riešenie problémov. Podmienky získania odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 113/2006 Z.z. na posudkovú činnosť pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Posudzovanie cezhraničných projektov z hľadiska vplyvu presahujúcich štátne hranice. Riešenie konfliktov medzi „prianím investora“ a platnou legislatívou a podľa novely zákona Spracovanie dokumentácie pre potreby posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. podľa novely zákona. Posudzovanie strategických materiálov a územnoplánovacích dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

14:30 – 15:45

Ing. Ľubomír Žiak Problematika ochrany ovzdušia – povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia (tak ako vyplývajú z aktualizovaných právnych predpisov)

§ Zákon o ovzduší s dôrazom na zmeny a nové ustanovenia tak, ako vyplývajú zo zákona č. 293/2017 Z. z., ktorý bol prijatý Národnou radou SR 17. októbra 2017 (predmetom novely zákona bola najmä transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach, zriaďovanie nízkoemisných zón, smogové situácie) a ďalšej novely zákona, ktorá by mala byť prijatá do konca 1. polroku 2018, aby boli transponované do národnej legislatívy povinnosti vyplývajúce zo smernice EP a Rady 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES. § Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, s dôrazom na zmeny a nové ustanovenia vyplývajúce z novelizácie vyhláškou MŽP SR č. 315/2017 Z. z., najmä ustanovenia týkajúce sa stredne veľkých spaľovacích zariadení, a pripravovanú novelizáciu v súvislosti s transpozíciou smernice EP a R 2016/2284. § Vyhláška MŽP SR č. 411/2012 Z. z., o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí, rovnako aj tu sa upriami pozornosť na povinnosti vyplývajúce z transpozície vybraných ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení vo veciach monitorovania emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, ktoré nie sú transponované priamo zákonom o ovzduší a boli premietnuté do vyhlášky vyhláškou MŽP SR č. 316/2017 Z.z. § Vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky MŽP SR č. 296/2017 Z. z., ktorou sa upravujú v súlade s novelou zákona o ovzduší požiadavky týkajúce sa smogového varovného systému.

15:45

Tombola a ukončenie konferencie

Cieľová skupina

Konferencia je určená pre majiteľov, konateľov, prevádzkovateľov, investorov, projektantov, vodohospodárov a expertov z oblasti životného prostredia. Rovnako bude prínosná pre starostov, primátorov a ďalších pracovníkov verejnej správy, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy.

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
konferencia.dashofer.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Dana Jánošíková
tel: 02 / 33 00 52 28
e-mail: dana.janosikova@eseminare.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Žabotova 2, 81104, Bratislava, Slovensko Bratislava I

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Sídlo Železničiarska 13, 811 04, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02 / 33 00 51 31
Fax: 02/33 00 55 50
E-mail: dana.janosikova@dashofer.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Medzinárodná spoločnosť Verlag Dashöfer, s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 1997. Počas svojho pôsobenia sa zaradila k popredným odborným vydavateľstvám v SR a jej meno prezentuje poskytovanie kvalitných a aktuálnych informacií pre širokú odbornú verejnosť. Publikácie vydavateľstva Verlag Dashöfer zahŕňajú odborné príručky, portály a časopisy z rôznych profesných oblastí. Na tieto oblasti v roku 2004 nadviazali aj s organizáciou odborných seminárov či video a online seminárov.

V súčasnosti organizujeme semináre z nasledovných oblastí:

* Dane
* Účtovníctvo a mzdy
* Medzinárodné účtovníctvo
* Medzinárodné zdaňovanie
* Pracovné právo a personalistika
* Financie a finančné riadenie
* Právo a manažment
* Vedenie firmy, živnosti
* Manažérske zručnosti a koučing
* Marketing
* Internet a počítačové zručnosti
* Verejná správa a verejné obstarávanie
* Výroba a doprava
* Stavebníctvo a nehnuteľnosti
* Enviro a odpady
* BOZP
* Predaj a obchod
* Controlling

Našim cieľom je poskytovať zákazníkom vysokú kvalitu a profesionálnu úroveň, ktorých výsledkom je spokojnosť účastníkov seminárov. Radi preto privítame Vaše pripomienky a postrehy. Určite nás posunú správnym smerom.

Referencie (naši top klienti)

 • Orange Slovensko, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • T-Mobile Slovensko, a.s.
 • Západoslovenská energetika, a.s.
 • Východoslovenská energetika, a.s.
 • Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
 • U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
 • Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • VUJE a.s.
 • VB LEASING SK, spol. s r. o.

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "ENVIRO konferencia 2019 – 6.ročník", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-406755/enviro-konferencia-2019-6-rocnik-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel ENVIRO konferencia 2019 – 6.ročník "https://www.konferencie.sk/d-406755/enviro-konferencia-2019-6-rocnik-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. IT Security Workshop 2020

Exponet s.r.o.
Praha

19.3.2020

19.3.2020

1 000 Kč
1 210 Kč s DPH

2. Praktické skúsenosti so zamestnávaním cudzincov tretích krajín

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Bratislava

26.3.2020

26.3.2020

169 €
202,80 € s DPH

3. IT mezi paragrafy

Exponet s.r.o.
Praha 1

1.4.2020

1.4.2020

3 600 Kč
4 356 Kč s DPH

4. Document Management Conference

Exponet s.r.o.
Bratislava

7.4.2020

7.4.2020

40 €
48 € s DPH

5. HeRo 2020 - HR efektívne a odborne

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Modra

23.4.2020 - 24.4.2020

23.4.2020 - 24.4.2020

450 €
540 € s DPH