PP KONFERENCIA: Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2022

30.5.2022 - 1.6.2022

Podbanské

325 €

390 € s DPH

Nezáväzne objednať

Konferencia

Zámer a hlavná téma

O konferencii

Milí priaznivci daní a účtovníctva, po úvodných mesiacoch v roku nabitých povinnosťami vás opäť v príjemný jarný čas pozývame do najpopulárnejšieho wellness hotela pod Vysokými Tatrami. Do „špiku kosti“ nahliadneme na tohtoročné legislatívne novinky a ďalšie horúce témy z oblasti DPH, DzP, Daňového poriadku a účtovníctva.

optimalizačné triky či ďalšie overené rady z daňovej praxe sa s vami tradične podelí zohrané lektorské duo Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Soňa Ugróczy.

Ak sa rozhodnete pripojiť k nám osobne, ubezpečujeme vás, že budú dodržané všetky hygienické opatrenia. V prípade, že sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžete zúčastniť osobne, budeme pre vás živý priebeh konferencie vysielať online.

Tip pre vás: Spojte príjemné s užitočným a strávte podujatie formou netradičného teambuildingu s vašimi kolegami, prípadne nás navštívte spolu so svojou rodinou.

Zvoliť si môžete účasť na jednom, dvoch alebo všetkých troch dňoch konferencie.

Čo vás čaká?

 • Prierez najproblematickejšími zákutiami danía účtovníctva
 • Odborné poradenstvo s prednášajúcimi konferencie
 • Relax v najpopulárnejšom wellness hoteli pod Tatrami

Prednášajúci

Ing. Soňa Ugróczy

Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Daňová poradkyňa a lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva. Špecializuje sa najmä na problematiku dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov právnických osôb. Popri lektorovaní sa už niekoľko rokov venuje aj publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť.

Ing. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľskom a vzdelávacom dome Poradca podnikateľa.

Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.

Cenník a vstupenka

Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníci konferencie majú nárok na zľavu v Grand hoteli Permon****.

Varianty vstupeniek

pre účastníkov bez ubytovania (Cena s DPH)
30. 5. – 1. 6. 2022 bez ubytovania 390 eur
30. 5. 2022 bez ubytovania 144 eur
31. 5. 2022 bez ubytovania 144 eur
1.6.2022 bez ubytovania 144 eur

Účastnícky poplatok zahŕňa:

 • Rozsiahle študijné materiály v tlačenej podobe
 • Obed v hotelovej reštaurácii formou švédskych stolov
 • Občerstvenie počas celého dňa
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope www.zakon.sk
pre ubytovaných hostí (Cena s DPH)
30. 5. – 1. 6. 2022 s plnou penziou 366 eur
30. 5. – 31. 5. 2022 s plnou penziou 264 eur
31. 5. – 1. 6. 2022 s plnou penziou 264 eur

Účastnícky poplatok zahŕňa:

 • Rozsiahle študijné materiály v tlačenej podobe
 • 2× obed v hotelovej reštaurácii formou švédskych stolov pre ubytovaných na 2 noci
 • 1× obed v hotelovej reštaurácii formou švédskych stolov pre ubytovaných na 1 noc
 • Občerstvenie počas celého dňa
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope www.zakon.sk
pre účastníkov online prenosu (Cena s DPH)
30. 5. – 1. 6. 2022 Živý online prenos konferencie 252 eur

Účastnícky poplatok zahŕňa:

 • Videozáznam z konferencie na 30 dní
 • Rozsiahle študijné materiály v online podobe na 30 dní
 • 10 % zľava na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom eshope www.zakon.sk

Cieľová skupina

pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma . . .

Program

1. deň konferencia – 30.05.2022

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

Téma: Vybrané okruhy pre uplatňovanie pravidiel zákona o DPH

 • Zdaňovacie obdobie platiteľa DPH a jeho zmena (povinná/dobrovoľná zmena, prechod z mesačného na kvartálne zdaňovacie obdobie, resp. naopak)
 • Vznik daňovej povinnosti na vybraných príkladoch (deň dodania tovaru – prevod práva nakladať ako vlastník; dodanie tovaru s inštaláciou a montážou; čiastkové a opakované služby; predplatné – deň dodania služby; prijaté/poskytnuté preddavky a DPH; dodanie tovaru do EÚ – deň vzniku DP; nákup tovaru od zahraničnej osoby; bezodplatné dodanie tovaru)
 • Poskytnutie firemného auta zamestnancovi na služobné a súkromné účely, aký to má dosah na odpočet DPH pri nákupe, prenájme auta, uplatnenie DPH zo servisu, z nákupu PHL?
 • Dovoz tovaru – zmeny v zdaňovaní colno-deklaračných služieb pri dovoze tovaru od 1. 1. 2022, uplatnenie práva na odpočítanie DPH pri dovoze – úprava výkladu, oslobodenie služieb vzťahujúcich sa na dovezený tovar
 • Preukazovanie oslobodenia pri predaji tovaru do EÚ (intrakomunitárne dodanie tovaru) a do tretích štátov (vývoz tovaru) – príklady z praxe, lehoty na preukazovanie oslobodenia, reťazový obchod pri predaji do EÚ v príkladoch
 • Plnenia, ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane (finančné plnenia, zmluvné pokuty, predčasné ukončenie nájomnej zmluvy, reklamácia vykonaná treťou stranou pre výrobcu)
 • Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH – príklady odpočítania DPH z aplikačnej praxe, vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane, napr. odpočítanie dane z došlých faktúr za minulé roky
 • Oprava základu dane a dane z pohľadu DPH na strane dodávateľa a odberateľa – dobropisy, ťarchopisy, skontá, zľavy, reklamácie, rabaty, vyúčtovacie faktúry, oprava základu dane z došlého dobropisu za minulé roky, resp. oneskorene doručený opravný doklad; uvádzanie údajov z opravných faktúr v riadnom a dodatočnom daňovom priznaní DPH, oprava základu dane pri prenose daňovej povinnosti a iné
 • Dodanie stavebného pozemku fyzickou osobou, kedy koná občan v postavení zdaniteľnej osoby? pozor na počítanie obratu, aké podmienky testovať v zmysle judikatúry ESD?

2. deň konferencie – 31. 05. 2022

Lektori: Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Vladimír Ozimý

Téma:Daňové novinky v oblasti DPH, dane z príjmov, účtovníctva a ich uplatňovanie v roku 2022

 • Rozšírenie inštitútu ručenia za daň od 1. 1. 2022 na všetkých platiteľov dane – zaplatenie DPH na nezverejnený bankový účet v praxi, osobitný spôsob úhrady DPH podľa § 69c z faktúry priamo správcovi dane, kedy je odberateľ oprávnený využiť tento spôsob úhrady dane a aké sú jeho dôsledky na dodávateľa a odberateľa? Ako označovať platbu dane? Kde zistiť bankový účet dodávateľa? Uplatní sa ručenie za daň aj na faktúry za dodávky tovarov uskutočnené pred 1. 1. 2022?
 • Základ dane pri dodaní tovaru a služieb pre „Ukrajinu“ z pohľadu DPH – poskytnutie tovarov, služieb, bezodplatné poskytnutie ubytovania, aké vznikajú povinnosti platiteľovi DPH?
 • Zmeny v registračných ustanoveniach (zrušenie registračných kartičiek)
 • Zmeny od 1. 1. 2022 – záloha na jednorazový obal na nápoje z pohľadu DPH a účtovanie zálohových obalov
 • Refundácia DPH z EÚ – nákup nástrojov, na ktorých sa vyrábajú výrobky v zahraničí, preddavky a nárok na vrátenie dane
 • Zmeny vo finančnom príspevku na stravovanie – oslobodenie od dane pri zabezpečení stravovania zamestnancov od 1. 1. 2022 (finančné príspevky, gastrolístky, stravovanie živnostníkov)
 • Nový pohľad na uplatňovanie benefitov zamestnancov od 1. 1. 2022 do výšky 500 eur za rok
 • Zdaňovanie podielu účasti na zahraničnej spoločnosti (právnická osoba a fyzická osoba – rezident SR)
 • Sadzba dane z príjmov PO a FO a preddavky na daň z príjmov v novom preddavkovom období roku 2022. Možnosti úpravy platenia preddavkov a možnosti splátok dane
 • Elektronický účtovný záznam, jeho význam a vplyv na uchovávanie dokladov
 • Účtovná jednotka od 1. 1. 2022, povinnosť uchovávať účtovnú dokumentáciu
 • Podanie účtovnej závierky od 1. 1. 2022 všetkými účtovnými jednotkami, zmeny v oblasti registra účtovných závierok
 • Index daňovej spoľahlivosti, čo to znamená pre daňový subjekt od 1. 1. 2022
 • Diskvalifikácia štatutárneho orgánu pre účely správy daní od 1. 1. 2022
 • Zavedenie kurzarbeitu a daňové dosahy zamestnávateľa v roku 2022

3. deň konferencie – 01.06.2022

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

Téma:Daň z príjmov v aplikačnej praxi v roku 2022

 • Cestovné náhrady, zmena opatrení a vplyv na daňový výdavok pri vyplácaní zvýšených cestovných náhrad
 • Nehnuteľnosti v roku 2022 a daňový dosah pre podnikateľa aj občana SR. Vlastníctvo nehnuteľnosti, jej vloženie do pozemkového spoločenstva a právo na oslobodenie od dane pri predaji:
  • Oceňovanie nehnuteľnosti
  • Zaradenie nehnuteľnosti
  • Vyvolané investície spojené s výstavbou nehnuteľnosti
  • Zmarená investícia
  • Nehnuteľnosti určené na predaj a ich účtovno-daňový aspekt u daňovníka
  • Zdaňovanie nehnuteľnosti pri predaji
  • Nehnuteľnosť ako nepeňažný vklad do spoločnosti
  • Práce na stavenisku (stavebný projekt) v zahraničí a dosah na zdanenie takýchto služieb viažucich sa k stavenisku (medzinárodné zdaňovanie, vznik stálej prevádzkarne)
 • Používanie motorového vozidla daňovníkom:
  • Automobil v obchodnom majetku
  • Automobil v súkromnom majetku a používaný szčo na podnikanie
  • Automobil poskytnutý zamestnancovi aj na súkromné účely a daňové dosahy pre zamestnávateľa a zamestnanca
 • Technické zhodnotenie na majetku a daňové dosahy vrátane technického zhodnotenia na prenajatom majetku
 • Pomoc pre utečencov z Ukrajiny a daňové dosahy u daňovníka, ak poskytne takúto materiálnu, resp. finančnú podporu
 • Mikrodaňovník a daňové aspekty pri splnení podmienok
 • Vyplácanie dividendov v roku 2022 a daňové dosahy pre spoločníkov a spoločnosť (vyplácané do zahraničia, v rámci tuzemska a prijaté zo zahraničia)
 • Virtuálne meny a daňový dosah u podnikateľa a súkromnej osoby

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Kategória

Údaje o konferencii

Termín konania
(9:30) -
Začiatok prezencie
9:00
Uzávierka prihlášok
29.5.2022

Cena

Cena bez DPH
325 €
Cena s 20% DPH
390 € s DPH
Poznámka k cene
bez ubytovania

Doplňujúce informácie

Partneri
 • ZISK manažment – https://www.ezisk.sk/
 • konferencie.sk
 • education.sk

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
konferencie.profivzdelavanie.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Viera Šinská
tel: +421 41 70 53 888

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Ubytovanie

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

Upozorňujeme vás, že v cene nie je zahrnuté ubytovanie, ktoré si musí hradiť účastník sám voči hotelu. Účastníci konferencie majú nárok na zľavu v Grand hoteli Permon****.

Cena po zľave je nasledovná:

Počet osôb Ubytovanie na 2 noci 30. 5. – 1. 6. 2022 Ubytovanie na 1 noc 30. 5. – 31. 5. 2022 alebo 31. 5. – 1. 6. 2022
Chcem byť ubytovaný s inou osobou, t. j. 2 osoby na izbe 187 € s DPH/osoba 108 € s DPH/osoba
Chcem byť ubytovaný sám/sama na izbe 227 € s DPH/osoba 128 € s DPH/osoba
 • Uvedený pobyt je možné predĺžiť o ďalšiu noc za doplatok 90,10 €/ 100,10 € / 106,60 € na osobu v závislosti od typu izby.

Ubytovanie na 2 noci zahŕňa:

 • Plnú penziu (2× raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových stolov)
 • Nápoje počas raňajok (káva, čaj, kakao, džúsy), k obedu a večeri (2 dcl džús alebo 1,5 dcl biele/červené víno alebo 3 dcl pivo) podľa dennej ponuky reštaurácie
 • Voľný vstup do wellness centra AQUA & KIDS´& SAUNA Paradise (v deň odchodu: 1× vstup do 16:00 hod.)
 • Ranné plávanie v plaveckom bazéne v čase 07:00 – 10:00 hod.
 • Voľný vstup do fitness centra
 • Parkovanie

Ubytovanie na 1 noc zahŕňa:

 • Polpenzia (1× raňajky, večera formou bohatých bufetových stolov)
 • Nápoje počas raňajok (káva, čaj, kakao, džúsy)
 • Voľný vstup dowellness centra AQUA & KIDS´& SAUNA Paradise (v deň odchodu: 1× vstup do 16:00 hod.)
 • Ranné plávanie v plaveckom bazéne v čase 07:00 – 10:00 hod.
 • Voľný vstup do fitness centra
 • Parkovanie

Ako rezervovať ubytovanie?

Ubytovanie si môžete rezervovať e-mailom na adrese firmy@hotelpermon.sk

Dôležité upozornenie:

 • Prosíme zákazníkov, aby pri rezervácii uviedli do poznámky, že budú účastníkmi konferencie spoločnosti Poradca podnikateľa. V prípade, že bude uvedená poznámka chýbať, negarantuje hotel zľavnenú cenu.
 • Objednávku, žiaľ, nie je možné vyhotoviť telefonicky, ale len písomnou formou.
 • Podľa obchodných podmienok hotela musí byť pobyt v prípade individuálnej rezervácie uhradený vo výške 100 % pred nástupom (2 týždne pred daným termínom).
 • Ku každej emailovej objednávke, prosíme, uveďte termín pobytu, počet osôb na izbe a fakturačné údaje jednotlivých hostí. V prípade, že pôjde o fyzické osoby, prosíme o uvedenie adresy a rodného čísla namiesto fakturačných údajov.

Miesto konania

Grand hotel Permon****, 059 85, Podbanské, Slovensko Poprad

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Sídlo Martina Rázusa 23/A, 01001, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: +421 41 70 53 888
E-mail: sluzby@profivzdelavanie.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Prinášame spoľahlivé skratky

Viac ako 30 rokov osvetľujeme zákutia legislatívy a prinášame spoľahlivé skratky. Sme skúsení odborníci a riešime za vás zložité legislatívne hlavolamy. S našou pomocou vyhrávate svoje dennodenné boje v oblasti daní a účtovníctva, miezd a personalistiky, verejnej správy i firemnej bezpečnosti.

Za každou radou je človek

Sme slovenská značka s dlhoročnou tradíciou. Či nás chcete počuť, vidieť, alebo si písať, voľba je na vás. Sme skúsení a všímaví a neustále hľadáme nové možnosti a technológie, ako vám zdieľať prístup k nášmu poznaniu a skúsenostiam.

PP podporujeme

Nežijeme len biznisom, ale podporujeme aj dobré veci. Viac ako 20 rokov pomáhame deťom a pestúnskym rodinám prostredníctvom nadácie Rozum a Cit. Dlhé roky podporujeme šport a športovcov, umenie a umelcov, slovenské školy a študentov.

Využite arzenál svojho intelektu

Ukazujeme spoľahlivé skratky k informáciám a riešeniam z hlavných oblastí ekonomického segmentu v online aj printovej podobe:

 • viac ako 25 rokov vydávame odborné ekonomické periodiká (DÚPP, Úplné znenia zákonov…),
 • prevádzkujeme online systémy Daňové centrum, Mzdové centrum, Verejná správa SR, Bezpečnosť v praxi.

Viac ako 10 rokov vzdelávame a pomáhame aj formou školení, webinárov a konferencií. Ročne preškolíme viac ako 10 000 účastníkov a naši lektori a školitelia sú špičkou vo svojom odbore.

Profivzdelávanie.sk – je spoľahlivá skratka k školeniam na horúce legislatívne novinky a zmeny.

Sme Poradca podnikateľa – za každou radou je človek.

www.pp.sk

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "PP KONFERENCIA: Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2022", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-422486/pp-konferencia-dane-a-uctovnictvo-pod-lupou-v-roku-2022-konferencia-podbanske

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel PP KONFERENCIA: Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2022 "https://www.konferencie.sk/d-422486/pp-konferencia-dane-a-uctovnictvo-pod-lupou-v-roku-2022-konferencia-podbanske". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na konferenciu Kontaktovať organizátora