PP KONFERENCIA: Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2023

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si publikované konferencie organizátora Poradca podnikateľa, spol. s r.o. alebo ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

O konferencii

Zažite aj vy daňovú jar s relaxom vo Vysokých Tatrách. V dňoch 29. – 31. 5. 2023 vás čakajú 3 dni v Grand hoteli Permon****, kde môžete načerpať energiu v najväčšom saunovom svete na Slovensku.

Obľúbenú PP konferenciu pre vás organizujeme už po 9-krát. Lektorom nie je nik iný ako naše zohrané lektorské duo Ing. Soňa Ugróczy a Ing. Vladimír Ozimý. Pomôžu vám nahliadnuť do zákutí DPH, DzP, Daňového poriadku a účtovníctva v roku 2023.

Odborný program môžete absolvovať aj formou živého online prenosu. K dispozícii budete mať na stiahnutie školiace materiály a takisto aplikáciu na zadávanie otázok pre lektorov. Po skončení konferencie navyše získate až na 30 dní jej videozáznam.

Prečo by ste nemali chýbať?

 • Školia vás tí najlepší z najlepších
 • Získate optimalizačné daňové triky
 • Networking s odborníkmi z daňového sveta
 • Príležitosť poradiť sa s daňovými špičkami naživo
 • Najväčší saunový svet s viac ako 30 atrakciami
 • Relax, wellness a zážitky vo Vysokých Tatrách

Čo vás čaká?

 • Prierez najproblematickejšími zákutiami danía účtovníctva
 • Odborné poradenstvo s prednášajúcimi konferencie
 • Relax v najpopulárnejšom wellness hoteli pod Tatrami

Prednášajúci

Ing. Soňa Ugróczy, Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Daňová poradkyňa a lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva. Špecializuje sa najmä na problematiku dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov právnických osôb. Popri lektorovaní sa už niekoľko rokov venuje aj publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť.

Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľskom a vzdelávacom dome Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.

Cenník a vstupenka

Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníci konferencie majú nárok na zľavu v Grand hoteli Permon****.

Varianty vstupeniek

PREZENČNE (Cena s DPH) -------------------
29. – 31. 5. 2023 396 eur

Účastnícky poplatok zahŕňa:

 • Prezenčná účasť na podujatí
 • Videozáznam z konferencie
 • Rozsiahle študijné materiály v tlačenej podobe
 • Obedy, večere, coffee breaky a občerstvenie počas prestávok
 • Až 20 % zľava na ubytovanie v Grand hoteli Permon****
ONLINE PRENOS (Cena s DPH) -------
29 – 31. 5. 2023 288 eur

Účastnícky poplatok zahŕňa:

 • Živý online prenos z konferencie
 • Online školiace materiály až na 30 dní
 • Videozáznam z konferencie až na 30 dní

Cieľová skupina

pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma . . .

Program

1. deň konferencie – 29. 5. 2023 Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

 • 9:00 – 9:30 hod. – Registrácia účastníkov s občerstvením
 • 9:30 – 15:30 hod. – Program (vrátane prestávok a obeda)

Téma: Vybrané okruhy pre uplatňovanie pravidiel zákona o DPH

 • Zdaniteľná osoba a vykonávanie ekonomickej činnosti – povinnosti registrácie od 1. 1. 2023, kto sa nemusí registrovať za platiteľa DPH, oneskorená registrácia
 • Vznik daňovej povinnosti na vybraných príkladoch z praxe (deň dodania tovaru – prevod práva nakladať ako vlastník; dodanie tovaru s inštaláciou a montážou; čiastkové a opakované služby; predplatné – deň dodania služby; refakturácia, prijaté/poskytnuté preddavky a DPH; bezodplatné dodanie tovaru, krádež tovaru a iné)
 • Prevod dlhodobého nehnuteľného majetku z pohľadu DPH (upozornenia na riziká pri predaji nehnuteľnosti, pozemkov, správnosť uplatnenia daňového režimu DPH, kto je osobou povinnou platiť daň, tvorba základu dane)
 • Predaj tovaru do EÚ, nákup tovaru z EÚ (preukazovanie oslobodenia, lehoty, trojstranný obchod, reťazový obchod – príklady z praxe)
 • Dovoz tovaru – zmeny v zdaňovaní colno-deklaračných služieb pri dovoze tovaru, uplatnenie práva na odpočítanie DPH pri dovoze – úprava výkladu od roku 2022, oslobodenie služieb vzťahujúcich sa na dovezený tovar
 • Prenesenie daňovej povinnosti v zákone o DPH (dodania tovarov a služieb v tuzemsku medzi dvomi platiteľmi DPH, pri ktorých sa uplatňuje prenesenie daňovej povinnosti, prenesenie daňovej povinnosti zahraničnou osobou na tuzemského platiteľa dane, prenesenie daňovej povinnosti tuzemským platiteľom dane na zahraničnú osobu, odkazy na faktúrach, vykazovanie vo výkazoch, povinnosť registrácie)
 • Plnenia, ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane (poplatky za márnu jazdu, prestoj, predčasné ukončenie leasingovej zmluvy, poškodenie tovaru pri preprave, úroky z omeškania, predčasné ukončenie obchodnej zmluvy, zmluvné pokuty, kaucie a iné)
 • Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH – príklady odpočítania DPH z aplikačnej praxe, vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane, napr. odpočítanie dane z došlých faktúr za minulé roky
 • Oprava základu dane a dane z pohľadu DPH na strane dodávateľa a odberateľa – dobropisy, ťarchopisy, skontá, zľavy, reklamácie, rabaty, vyúčtovacie faktúry, oprava základu dane z došlého dobropisu za minulé roky, resp. oneskorene doručený opravný doklad; uvádzanie údajov z opravných faktúr v riadnom a dodatočnom daňovom priznaní DPH, oprava základu dane pri prenose daňovej povinnosti a iné.

2. deň konferencie – 30. 5. 2023 Lektori: Ing. Soňa Ugróczy a Ing. Vladimír Ozimý

 • 8:30 – 9:00 hod. – Registrácia účastníkov s občerstvením
 • 9:00 – 15:00 hod. – Program (vrátane prestávok a obeda)

Téma: Daňové novinky v oblasti DPH, dane z príjmov, účtovníctva a ich uplatňovanie v roku 2023 (Ing. Soňa Ugróczy)

 • Uplatňovanie zníženej sadzby DPH od 1.4.2023 v zmysle novely zákona o DPH na určité služby v oblasti športu a gastrosektora
 • Informácie k poberaniu kompenzácií k cenám energií pre dodávateľov energií – daňové a účtovné zaobchádzanie
 • Nevymožiteľné pohľadávky/neuhradené záväzky – oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru a služby
 • Nové podmienky pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky (za nevymožiteľnú pohľadávku sa bude v roku 2023 považovať aj nezaplatená pohľadávka za dodanie tovaru a služby po splatnosti 150 dní!)
 • Povinnosti a postup pri oprave základu dane podľa § 25a (dodávateľ) – ako si prinavrátiť neuhradenú DPH, z akých pohľadávok
 • Povinnosti a postup pri oprave odpočítanej dane podľa § 53b (odberateľ) – POVINNOSŤ vrátiť odpočítanú DPH z neuhradených faktúr (záväzkov) po splatnosti 100 dní!
 • Úprava mechanizmu opravy základu dane (vyhotovenie opravného dokladu, zdaňovacie obdobie, v ktorom sa oprava vykoná, vykazovanie v tlačivách a iné)
 • Informácie k poberaniu kompenzácií k cenám energií pre dodávateľov energií – daňové a účtovné zaobchádzanie
 • Nový pohľad na spätný leasing v podmienkach SR

Ing. Vladimír Ozimý

 • Majetok osobnej potreby a pohľad FRSR a MFSR vo svetle novej metodiky k § 5 ods. 7 písm. o) ZDP – analýza a rozbor daného ustanovenia a logika veci
 • Zmeny v oblasti transferového oceňovania a dosahy z pohľadu dane z príjmov v roku 2023 (zamerané na zmeny)
 • Zavedenie nových pravidiel preventívnej reštrukturalizácie a daňové dosahy pre osobu, ktorá vstúpila do tohto režimu, a daňové dosahy u veriteľa od 1.1.2023
 • Úrokový náklad v účtovníctve a daňové dosahy po novele od 1.1.2023
 • Porovnanie mikrodaňovníka a daňovníka pri odpisovaní hmotného majetku
 • Výdavky spojené s pracovnou cestou osoby, ktorá nie je v postavení zamestnanca voči daňovníkovi (napr. úhrada ubytovania za SZČO firmou, ktorá si ho najala)
 • SZČO a riziká nezaplatených pohľadávok a záväzkov, ako ich vyradiť z účtovníctva (evidencie) a aké to má daňové dosahy z pohľadu dane z príjmov
 • Zmeny v oblasti náhrad za používanie MV od 1.4.2023
 • Manká a škody na zásobách a daňové dosahy

3. deň konferencie – 31. 5. 2023 Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

 • 8:30 – 9:00 hod. – Registrácia účastníkov s občerstvením
 • 9:00 – 15:00 hod. – Program (vrátane prestávok a obeda)

Téma: Daň z príjmov v aplikačnej praxi v roku 2023

 • Spoločník a vzťah k firme
  • Kontrolované transakcie a daňové dosahy (DPH a daň z príjmov) – predaj pod cenu, kúpa, dar, vklad (základné imanie, kapitálové fondy), pôžičky medzi spoločnosťou a spoločníkom a opačne, podkapitalizácia a vplyv na daňovú uznateľnosť úrokov
  • Vyplatenie pôžičiek, vkladov, úrokov, dividend zo spoločnosti
  • Pracovné cesty a nároky spoločníka a konateľa – ako ustáť dôkaznosť daňového výdavku
  • Benefity a súkromná spotreba spoločníka a daňové riziká (DPH a daň z príjmov)
 • Pohľadávky spoločnosti a daňové dosahy rizikových pohľadávok
  • Opravné položky a daňové dosahy
  • Nevymožiteľné pohľadávky a právo vrátenia DPH od štátu cez daňové priznanie
  • Uhradenie pohľadávok a zrušenie opravných položiek a vrátenie DPH štátu
  • Odpis pohľadávok a vyradenie z účtovníctva pri nedobytných pohľadávkach
 • Záväzky spoločnosti
  • Záväzky po splatnosti a vplyv na základ dane (daňová uznateľnosť po zaplatení, resp. dodanenie záväzku)
  • Záväzky po splatnosti a vplyv na povinnosť vrátiť DPH, ak bola odpočítaná
  • Úhrada záväzkov a možnosť prinavrátiť výdavok a právo na odpočítanie dane
  • Záväzok z finančného prenájmu verzus operatívny lízing (posúdenie všetkých skutočností spojených s lízingom z pohľadu dane z príjmov a DPH ako predčasné odkúpenie, škoda, odobratie predmetu lízingu, kúpa veci po skončení operatívneho lízingu, časové rozlíšenie splátok, postúpenie predmetu lízingu)
  • Kúpa veci na úver a daňové dosahy s komplexným pohľadom na vec
 • Chyby v účtovníctve a daňové dosahy
  • Povinnosť podať dodatočné daňové priznanie a povinnosť otvoriť účtovnú závierku firmy
  • Právo podania dodatočného daňového priznania
  • Právo ponechania opravy v zdaňovacom období, kedy sa skutočnosť zistí
  • Právo odpočítania dane z pridanej hodnoty z neskoro doručených faktúr za minulé účtovné obdobia
 • Diskusia

Doplňujúce informácie

Partneri
 • Janošíkov dvor
 • konferencie.sk
 • education.sk

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
konferencie.profivzdelavanie.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Viera Šinská
tel: +421 41 70 53 888
e-mail: sinska@pp.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Ubytovanie

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

Upozorňujeme vás, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie, ktoré si musí hradiť účastník sám voči hotelu. S kúpou vstupenky na konferenciu získavate zľavu na ubytovanie v Grand hoteli Permon**** až vo výške 20 %.

Cena po zľave je nasledovná:

Počet osôb Ubytovanie na 2 noci Ubytovanie na 1 noc
Chcem byť ubytovaný s inou osobou, t. j. 2 osoby na izbe 442 € s DPH 256 € s DPH
Chcem byť ubytovaný sám/sama na izbe 341 € s DPH 188 € s DPH

Čas príchodu a odchodu:

Čas check-in je od 15:00 hod. Čas check-out je do 11:00 hod.

Ako rezervovať ubytovanie?

Ubytovanie si môžete rezervovať e-mailom na adrese firmy@hotelpermon.sk

Dôležité upozornenie Prosíme zákazníkov, aby pri rezervácii uviedli do poznámky, že budú účastníkmi konferencie spoločnosti Poradca podnikateľa. V prípade, že bude uvedená poznámka chýbať, negarantuje hotel zľavnenú cenu. Objednávku, žiaľ, nie je možné vyhotoviť telefonicky, ale len písomnou formou. Podľa obchodných podmienok hotela musí byť pobyt v prípade individuálnej rezervácie uhradený vo výške 100 % pred nástupom (2 týždne pred daným termínom). Ku každej emailovej objednávke, prosíme, uveďte termín pobytu, počet osôb na izbe a fakturačné údaje jednotlivých hostí. V prípade, že pôjde o fyzické osoby, prosíme o uvedenie adresy a rodného čísla namiesto fakturačných údajov.

Miesto konania

Grand hotel Permon****, 059 85, Podbanské, Slovensko Poprad

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Sídlo Martina Rázusa 23/A, 01001, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: +421 41 70 53 888
E-mail: sluzby@profivzdelavanie.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Prinášame spoľahlivé skratky

Viac ako 30 rokov osvetľujeme zákutia legislatívy a prinášame spoľahlivé skratky. Sme skúsení odborníci a riešime za vás zložité legislatívne hlavolamy. S našou pomocou vyhrávate svoje dennodenné boje v oblasti daní a účtovníctva, miezd a personalistiky, verejnej správy i firemnej bezpečnosti.

Za každou radou je človek

Sme slovenská značka s dlhoročnou tradíciou. Či nás chcete počuť, vidieť, alebo si písať, voľba je na vás. Sme skúsení a všímaví a neustále hľadáme nové možnosti a technológie, ako vám zdieľať prístup k nášmu poznaniu a skúsenostiam.

PP podporujeme

Nežijeme len biznisom, ale podporujeme aj dobré veci. Viac ako 20 rokov pomáhame deťom a pestúnskym rodinám prostredníctvom nadácie Rozum a Cit. Dlhé roky podporujeme šport a športovcov, umenie a umelcov, slovenské školy a študentov.

Využite arzenál svojho intelektu

Ukazujeme spoľahlivé skratky k informáciám a riešeniam z hlavných oblastí ekonomického segmentu v online aj printovej podobe:

 • viac ako 25 rokov vydávame odborné ekonomické periodiká (DÚPP, Úplné znenia zákonov…),
 • prevádzkujeme online systémy Daňové centrum, Mzdové centrum, Verejná správa SR, Bezpečnosť v praxi.

Viac ako 10 rokov vzdelávame a pomáhame aj formou školení, webinárov a konferencií. Ročne preškolíme viac ako 10 000 účastníkov a naši lektori a školitelia sú špičkou vo svojom odbore.

Profivzdelávanie.sk – je spoľahlivá skratka k školeniam na horúce legislatívne novinky a zmeny.

Sme Poradca podnikateľa – za každou radou je človek.

www.pp.sk

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "PP KONFERENCIA: Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2023", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-422486/pp-konferencia-dane-a-uctovnictvo-pod-lupou-v-roku-2023-konferencia-podbanske

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel PP KONFERENCIA: Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2023 "https://www.konferencie.sk/d-422486/pp-konferencia-dane-a-uctovnictvo-pod-lupou-v-roku-2023-konferencia-podbanske". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. EPI KONFERENCIA: GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2023

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Tatranská Lomnica

5.6.2023 - 6.6.2023

5.6.2023 - 6.6.2023

290 €
348 € s DPH

2. Konference FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2023

PhDr. Tomáš Langer
Praha 10

14.6.2023

14.6.2023

6 000 Kč
7 260 Kč s DPH

3. PP KONFERENCIA: Školský zákon 2023

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Podbanské 059 85, Vysoké Tatry

20.6.2023 - 21.6.2023

20.6.2023 - 21.6.2023

220 €
264 € s DPH

4. EPI KONFERENCIA: Odpadové hospodárstvo 2023

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Demänovská Dolina, Hotel Grand Jasná****

21.9.2023 - 22.9.2023

21.9.2023 - 22.9.2023

290 €
348 € s DPH

5. Daňový špecialista vs daňový kontrolór v daňovom ringu

Verlag Dashöfer, s.r.o.
ONLINE

26.9.2023

26.9.2023

175 €
210 € s DPH