PP Konferencia: Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2023 a zmeny pre rok 2024

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si publikované konferencie organizátora Poradca podnikateľa, spol. s r.o. alebo ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Milí priaznivci daní, účtovníctva a miezd, zažite predvianočný čas spolu s vašimi kolegami v nádhernom historickom Grandhoteli Starý Smokovec**** **. Už po 9-krát nás odborníci, ako je **Soňa Ugróczy, Vladimír Ozimý a Júlia Pšenková, pripravia na bezproblémový prechod do nového účtovného roka 2024.

Prečo by ste nemali chýbať?

 • Rozoberané budú všetky daňové povinnosti na prelome rokov 2023/2024
 • Budú schválené všetky zmeny v DPH, DzP, daňovom poriadku a v mzdách pre rok 2024
 • O zážitky nebude núdza – čaká vás tombola, výlety a predvianočná atmosféra v Tatrách

Výlet na Hrebienok? Prečo nie!

 • Na Hrebienok sa bez problémov prejdete pešo alebo sa vyvezte pozemnou lanovkou, ktorá štartuje len pár metrov od hotela.
 • Navštívte na mieste svetoznámu výstavu drevených medveďov či sôch vytesaných z ľadu a cestou späť sa spustite na sánkach.
 • Z Hrebienka začínajú viaceré turistické trasy. Odporúčame prechádzku k Vodopádom Studeného potokaalebo výlet k Rainerovej chate, kde stretnete líšku Elišku.
 • Ak vám zvýšia sily, navštívte Tricklandiu alebo si poseďte v pohostinstvách, kde si prikrytý kožušinkou a pri vyhrievacom plamienku môžete vychutnať tatranský punč.

Prednášajúci

 • Soňa Ugróczy, Daňová poradkyňa SKDP, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy, s. r. o.
 • Vladimír Ozimý, Daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov
 • Júlia Pšenková, Špecialistka na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu

Cieľová skupina

pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma . . .

Program

Program konferencie PP konferenciu bude moderovať Michaela Pastorková.

1. deň (6. 12. 2023) Téma: Zmeny v zákone o DPH a dani z príjmov účinné od 1. 1. 2024 Lektori: Ing. Soňou Ugróczy a Ing. Vladimír Ozimý

 • 9:00 – 16:00 – Prednášky, prestávky a obed
 • 19:00 – Spoločná večera

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

 • Sumarizácia zmien v oblasti stravného na účely pracovných ciest a vplyv na daňové veci zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2023
 • Zmeny v oblasti odpisu pohľadávok a tvorby opravnej položky pri preventívnej reštrukturalizácii od 1. 1. 2023
 • Štátom podporované bývanie a daňové zmeny od 1. 1. 2023
 • Zmeny v transferovom oceňovaní od 1. 1. 2023
 • Zmeny v oblasti zdaňovania CFC spoločnosti a dividend u FO – rezidenta od 1. 8. 2023
 • Zmeny v oblasti zrážkovej dane v roku 2023 a od 1. 1. 2024
 • Zmeny v oblasti zdaňovania príjmov z virtuálnych mien od 1. 1. 2024
 • Zmeny v oblasti zdaňovania príjmov z predaja cenných papierov u FO (podnikateľ, zamestnanec, nepodnikateľ) od 1.1.2024
 • Zmeny v oblasti obmedzenia úrokových nákladov do základu dane aj vo väzbe na § 21a od 1. 1. 2024
 • Zavedenie tvorby základu dane pri odštiepení od 1. 1. 2024
 • Zmeny v definícii stavieb z daňového hľadiska vo svetle zmien stavebného zákona od 1. 4. 2024

Lektor: Ing. Soňa (Ugróczy) Mokrášová

 • Zmeny v registrácii DPH od 1. 1. 2023 – kto sa nemusí registrovať za platiteľa DPH, oneskorená registrácia, zrušenie registrácie
 • Nevymožiteľné pohľadávky/neuhradené záväzky od 1. 1. 2023 – oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru a služby (§ 25a/§ 53b) – aplikačné problémy z praxe
 • Zvýšenie cien energií a ich kompenzácie z pohľadu DPH pre dodávateľov energií
 • Plnenia, ktoré sú a ktoré nie sú predmetom DPH od 1. 4. 2023 – závery zo zasadnutia ministerskej komisie pre oblasť DPH (poplatok za márnu jazdu, storno poplatok za nevykonanú jazdu, kompenzácie za prestoj prepravcu, neskoré vrátenie požičaného majetku, predčasné ukončenie lízingovej zmluvy, poškodenie tovaru pri preprave, znečistenie vozidla, úroky z omeškania, predčasné ukončenie obchodnej zmluvy, zmluvné pokuty, kaucie, dohody o odstúpení od zmluvy)
 • Nový pohľad na spätný lízing v podmienkach SR od 1. 1. 2024
 • Schválený nový kontrolný výkaz od 1. 1. 2024
 • Pripravované legislatívne zmeny v oblasti DPH platné od 1. 1. 2024
 • Stručná informácia k novým pravidlám – uhlíkové clo

*Vzhľadom na neočakávaný povolebný legislatívny proces môže byť program aktualizovaný.

2. deň (7. 12. 2023) Téma: Zmeny v zákone o dani z príjmov a v účtovníctve od 1. 1. 2024

Lektori: Ing. Soňou Ugróczy a Ing. Vladimír Ozimý

8:30 – 16:00 – Prednášky, prestávky a obed

Lektor: Ing. Soňa (Ugróczy) Mokrášová

 • Miesto dodania služieb na rôznych príkladoch z praxe (základné a osobitné pravidlá § 15, § 16 v príkladoch; prijatie reklamných služieb z EÚ, z tretích krajín; definovanie vstupu na podujatie pre účely DPH v zmysle rozsudkov – konferencia, účasť na veľtrhu, výstave, sprostredkovanie kultúrnych, športových podujatí v SR; práce na nehnuteľnostiach v zahraničí, spracovateľské operácie na tovare ako dodávka služby a iné)
 • Vznik daňovej povinnosti na vybraných príkladoch z praxe (deň dodania tovaru – prevod práva nakladať ako vlastník; dodanie tovaru s inštaláciou a montážou; zámenné zmluvy medzi platiteľmi DPH; refakturácia služieb z pohľadu DPH; čiastkové a opakované služby; predplatné – deň dodania služby; bezodplatné dodania; krádež tovaru a iné)
 • Prevod dlhodobého nehnuteľného majetku z pohľadu DPH (upozornenia na riziká pri predaji nehnuteľnosti a pozemkov, správnosť uplatnenia daňového režimu DPH po rekonštrukcii, kto je osobou povinnou platiť daň, tvorba základu dane)
 • Prenájom nehnuteľnosti, strojov, majetku a režim DPH, fakturácia energií ako vedľajšieho plnenie k prenájmu, kedy ide o plnenie s DPH a kedy bez DPH, uplatnenie režimu v závislosti od postavenia dodávateľa tuzemský/zahraničný, vznik daňovej povinnosti pre nájom a vedľajšie plnenia (energie) v závislosti od zmluvy
 • Nadobudnutie tovaru z EÚ/intrakomunitárne dodanie tovaru do EÚ/dovoz/vývoz – na príkladoch z praxe
 • Nadobudnutie tovaru z EÚ
 • Nadobudnutie tovaru slovenským platiteľom DPH a daňové povinnosti z toho vyplývajúce
 • Nadobudnutie tovaru na území iného štátu v postavení slovenského platiteľa dane
 • Problematika vzniku daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (ak bola faktúra vystavená skôr/neskôr, ako prišiel tovar, ak tovar prišiel bez faktúry, prelom roka, opakované dodanie a iné)
 • Uplatnenie práva na odpočítanie dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku
 • Dodanie tovaru do EÚ
 • Dodanie tovaru osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte (ako overiť postavenie zákazníka, čo treba splniť, aké dôkazy sa vyžadujú)
 • Podmienky oslobodenia od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu
 • Preprava tovaru do iného členského štátu po jeho spracovaní v tuzemsku
 • Dodanie tovaru v rámci reťazových transakcií (aj trojstranný obchod)
 • Priradenie prepravy tovaru pri reťazových transakciách v rámci územia EÚ
 • Preukázanie splnenia podmienok na oslobodenie od dane – upozornenie na riziká
 • Premiestnenie tovaru vo vlastníctve zdaniteľnej osoby do iného členského štátu (výnimky z premiestnenia)
 • Prenesenie daňovej povinnosti v zákone o DPH – dodania tovarov a služieb v tuzemsku medzi dvomi platiteľmi DPH, pri ktorých sa uplatňuje prenesenie daňovej povinnosti, prenesenie daňovej povinnosti zahraničnou osobou na tuzemského platiteľa dane
 • Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH (príklady a upozornenia na odpočítanie DPH z aplikačnej praxe, vznik práva na odpočet DPH; podvodné konanie na DPH a rozsah odpočítania dane; primeraná obozretnosť pri odpočítaní dane; uplatnenie odpočtu DPH v inom období, prelom rokov, neskoro doručené doklady a iné)
 • Koncoročné povinnosti platiteľov DPH – na čo nezabudnúť

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

 • Stavba (nehnuteľnosť) vo väzbe na princípy dane z príjmov a účtovníctva
 • Predaj nehnuteľností a daňový výdavok pri predaji nehnuteľnosti (pomerné odpisy a zostatková cena)
 • Vyvolané investície a vplyv na základ dane z príjmov
 • Prenajímateľ a povinnosť krátiť odpisy, riziká nepeňažného príjmu pri vykonaní technického zhodnotenia nájomcu alebo opravy a údržby, vplyv na základ dane z príjmov
 • Nájomca, ktorý vykonal technické zhodnotenie, právo na daňový odpis, skončenie nájmu, vplyv na základ dane z príjmov
 • Používanie majetku na podnikanie aj na iný účel ako na podnikanie v roku 2023
 • Poskytovanie benefitov pre zamestnancov a vplyv na daňovú uznateľnosť u zamestnávateľa
 • Paušalizácia majetku, ktorý má charakter osobnej potreby a vplyv na základ dane a DPH a pohľad na tento spôsob výdavkov zavedením § 5 ods. 7 písm. o) ZDP
 • Platby v hotovosti od 1. 7. 2023 a zrušenie mimoriadnej situácie
 • Ako vylepšiť vlastné imanie firmy bez dosahu na základ dane
 • Záväzky z pohľadu dane z príjmov – odpis záväzku, premlčanie záväzku
 • Luxusné osobné motorové vozidlá používané subjektom, princípy DPH a dane z príjmov
 • Odpisovanie v majetku daňovníka
 • Prenajaté na operatívny lízing
 • Používané na prenájom
 • Zistenie chýb a vyrovnanie z pohľadu dane z príjmov a účtovníctva (dodatočné daňové priznanie, zahrnutie v čase zistenia), neskoro doručená faktúra, nesprávne účtovanie o nákladoch a výnosoch…

3. deň (8. 12. 2023) Téma: Mzdové aktuality a legislatívne zmeny pre rok 2024

Lektor: Júlia Pšenková

8:30 – 15:00 – Prednášky, prestávky a obed

 • Zákonník práce
 • Mzdové listy
 • Minimálna mzda
 • Minimálne mzdové nároky
 • Príplatky ku mzde
 • Priemer na mzdu
 • Stravné
 • Sociálna poisťovňa
 • Maximálny vymeriavací základ poistenia
 • Výpočet nepravidelného príjmu
 • Denný VZ pre náhradu príjmu
 • Prípadné ostatné zmeny
 • Zdravotné poistenie
 • Zmena zdravotnej poisťovne
 • Minimálny zdravotný vymeriavací základ
 • Daň zo závislej činnosti
 • Nezdaniteľná časť základu dane
 • Daňový bonus na deti
 • Pásma dane
 • Veličiny pre RZD za rok 2023
 • Podiel zamestnávania ZŤP
 • Výpočet
 • Veličiny

Prezenčná vstupenka zahŕňa:

 • 3-dňová prezenčná účasť
 • Videozáznam konferencie na 30 dní
 • Spoločenské večerné posedenie (v stredu 6. 12. 2023)
 • Rozsiahle študijné materiály v tlačenej podobe
 • Obed, večera, občerstvenie a káva počas prestávok
 • Až 20 % zľava na ubytovanie v Grandhoteli Starý Smokovec****

Online vstupenka zahŕňa:

 • 3-dňový živý online prenos
 • Videozáznam konferencie na 30 dní
 • Online školiace materiály na 30 dní

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
konferencie.profivzdelavanie.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Viera Šinská - manažérka služieb zákazníkom
tel: +421 41 70 53 414
e-mail: sinska@pp.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Vysoké Tatry, Grandhotel Starý Smokovec****, Starý Smokovec, Slovensko Poprad

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Sídlo Martina Rázusa 23/A, 01001, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: +421 41 70 53 888
E-mail: sluzby@profivzdelavanie.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Prinášame spoľahlivé skratky

Viac ako 30 rokov osvetľujeme zákutia legislatívy a prinášame spoľahlivé skratky. Sme skúsení odborníci a riešime za vás zložité legislatívne hlavolamy. S našou pomocou vyhrávate svoje dennodenné boje v oblasti daní a účtovníctva, miezd a personalistiky, verejnej správy i firemnej bezpečnosti.

Za každou radou je človek

Sme slovenská značka s dlhoročnou tradíciou. Či nás chcete počuť, vidieť, alebo si písať, voľba je na vás. Sme skúsení a všímaví a neustále hľadáme nové možnosti a technológie, ako vám zdieľať prístup k nášmu poznaniu a skúsenostiam.

PP podporujeme

Nežijeme len biznisom, ale podporujeme aj dobré veci. Viac ako 20 rokov pomáhame deťom a pestúnskym rodinám prostredníctvom nadácie Rozum a Cit. Dlhé roky podporujeme šport a športovcov, umenie a umelcov, slovenské školy a študentov.

Využite arzenál svojho intelektu

Ukazujeme spoľahlivé skratky k informáciám a riešeniam z hlavných oblastí ekonomického segmentu v online aj printovej podobe:

 • viac ako 25 rokov vydávame odborné ekonomické periodiká (DÚPP, Úplné znenia zákonov…),
 • prevádzkujeme online systémy Daňové centrum, Mzdové centrum, Verejná správa SR, Bezpečnosť v praxi.

Viac ako 10 rokov vzdelávame a pomáhame aj formou školení, webinárov a konferencií. Ročne preškolíme viac ako 10 000 účastníkov a naši lektori a školitelia sú špičkou vo svojom odbore.

Profivzdelávanie.sk – je spoľahlivá skratka k školeniam na horúce legislatívne novinky a zmeny.

Sme Poradca podnikateľa – za každou radou je človek.

www.pp.sk

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "PP Konferencia: Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2023 a zmeny pre rok 2024", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-422600/pp-konferencia-danovy-a-odvodovy-kolotoc-ukoncenie-roka-2023-a-zmeny-pre-rok-2024-konferencia-stary-smokovec

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel PP Konferencia: Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2023 a zmeny pre rok 2024 "https://www.konferencie.sk/d-422600/pp-konferencia-danovy-a-odvodovy-kolotoc-ukoncenie-roka-2023-a-zmeny-pre-rok-2024-konferencia-stary-smokovec". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. https://www.eseminare.sk/klucove-zmeny-v-mzdovej-uctarni-od-1-1-2024-vratane…

Verlag Dashöfer, s.r.o.
ONLINE

15.12.2023

15.12.2023

99 €
118,80 € s DPH

2. EPI Konferencia: Verejné obstarávanie 2024

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Štrbské Pleso

13.2.2024 - 14.2.2024

13.2.2024 - 14.2.2024

350 €
420 € s DPH

3. FENOMÉN 2024

CE-PA spol. s r. o.
Zlín

14.3.2024

14.3.2024

6 900 Kč
(0% DPH, cena je konečná)

Video