Management pohľadávok 2022, Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si ďalšie konferencie v kategóriach

Konferencia

Zámer a hlavná téma

Stretnutie špecialistov zo Slovenska a zahraničia z oblasti riadenia obchodných rizík, financovania a poistenia pohľadávok, zmluvného práva, vymáhania a správy pohľadávok – počas dvoch dní odoznie 21 odborných prednášok.

Cieľová skupina

konatelia, finanční, ekonomickí a obchodní riaditelia, kredit manažéri, podnikoví právnici, vedúci oddelenia pohľadávok, controlleri, risk manažéri, účtovníci

Program

Streda, 9. novembra 2022:

09:00 – 09:30 Budeme platit digitálním eurem?

 • Digitální peníze centrálních bank (CBDC) jsou poslední inovací peněz, tedy alespoň těch státních.
 • Vedle digitálního eura či digitálního juanu se stále častěji mluví o digitální koruně.
 • Z akademické roviny se postupně dostáváme do praktických pokusů, většina centrálních bank světa nad CBDC alesoň přemýšlí.
 • Zkusme si stoupnout nohama na zem a podívat se na to, co tahle inovace znamená pro každého z nás.
 • Proč chtějí centrální banky vaše peníze?
 • A budeme někdy platit digitální korunou, nebo digitálním eurem?
 • Máme se bát digitálních peněz centrálních bank (CBDC)?

Dominik Stroukal, hlavní ekonom Platební instituce Roger, vyučující na Metropolitní univerzitě v Praze, člen Národní ekonomické rady vlády a autor několika úspěšných publikací

09:30 – 10:15 Dlžnícky štát či štát dlžníkov alebo ako súvisí prehnaná ochrana dlžníka s princípom právnej istoty?

 • Štát ako veriteľ vs štát ako dlžník
 • Zákonodarca a jeho rešpekt k ústavnosti, ľudským právam a pravidlám legislatívneho procesu
 • Aplikácia princípu právnej istoty (nielen) pri ochrane dlžníka zo strany súdnej moci
 • “Výchova” k nedoržiavaniu záväzkov ako dlhodobý slovenský štandard

JUDr. Peter Štrpka, Partner, advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA

10:15 – 10:45 Aktuálne daňové dopady pre manažment pohľadávok

 • Vrátenie DPH pri nedobytných pohľadávkach
 • Povinnosť opravy odpočítanej DPH pri nezaplatení
 • Daňové opravné položky a odpisy pohľadávok

Ing. Ján Skorka, riaditeľ na oddelení daňového poradenstva, Deloitte Slovensko Ing. Matúš Falis, manažér na oddelení daňového poradenstva, Deloitte Slovensko

11:15 – 11:45 Bezplatné dlhové poradenstvo je na Slovensku už realitou

 • Bezplatné dlhové poradne v SR – úspešný štart, prvé tisícky klientov a prvé cenné skúsenosti
 • Začlenenie poradní do domácich a európskych štruktúr – učíme sa od skúsených a súčasne sme vzorom pre iných
 • Už prvé mesiace fungovania odhalili medzery vo fungovaní veriteľsko-dlžníckych vzťahov u nás

Ing. Ladislav Šutý, manažér projektu Bezplatné dlhové poradenstvo, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

11:45 – 12:30 Elektronizácia insolvenčných ainých súdnych konaní Čo sa dá spraviť, aby sa veľkí celoslovenskí či nadnárodní veritelia nemuseli pri správe svojich pohľadávok osobne zúčastňovať rôznych fáz konania v rôznych regiónoch Slovenska (napr. schôdzí veriteľov), ale mohli konať elektronicky alebo rokovať online. JUDr. Martin Maliar, generálny riaditeľ Sekcie civilného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR Mgr. Peter Vetrák, predseda predstavenstva, U9, a.s.

**13:30 – 14:00 Súčasná úroveň finančnej gramotnosti slovenských spotrebiteľov a jej dopady na ich zadlženie a ohrozenie úpadkom*

 • Čo vieme o tom, čo vedia slovenskí spotrebitelia o financiách?
 • Čo nám hovoria výskumy a čo naša skúsenosť z vybavovania sťažností klientov?
 • Čo by sme chceli, aby vedel každý spotrebiteľ, ktorý bude splácať úver?

Júlia Čillíková, výkonná riaditeľka Úseku dohľadu a ochrany finančných spotrebiteľov, Národná banka Slovenska

14:00 – 14:45 Prípadová štúdia k porovnaniu českého s slovenského nastavenia možností záchrany podniku Porovnanie na 1–2 konkrétnych podnikoch aké sú právne a praktické prístupy a možnosti pri záchrane podniku v slovenskom a českom právnom a ekonomickom prostredí.

Petr Smutný, Partner, PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o.

15:00 – 16:30 Preventívne reštrukturalizácie, panelová diskusia Smernica EÚ č. 2019/1023 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie a jej transpozícia do slovenského právneho poriadku.

JUDr. Radovan Pala (Taylor Wessing), moderátor diskusie Petr Smutný, Partner, PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o. Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., Právnická fakulta, Trnavská univerzita Mgr. Renátus Kollár, Partner, Allen & Overy, Bratislava Ing. Richard Földes, Head of Legal Restructuring, Slovenská sporiteľňa, a.s.

16:45 – 17:30 Arca Investments, slovensko – český případ dvacetiletí, případová studie

 • Holding Arca Investments
 • Aspekty velikosti případu ve struktuře pětipatrového holdingu napříč Evropou
 • COMI a vedlejší řízení – evropská legislativa a (ne)připravenost místních insolvenčních předpisů
 • Forenzní šetření a 175 podaných odpůrčích žalob
 • Reorganizace a reštrukturalizacia – z Arcy na Noah
 • Koordinační dohoda mezi správci

Ing. Lee Louda, Ph.D., insolvenční správce se zvláštním povolením, vedoucí Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE JUDr. Tomáš Rada, Ph.D., DRV Legal, s.r.o., Praha (právní poradce insolvenčního správce) Ing. Ján Lalka, CFE, CII, Managing Director a zakladatel forenzní agentury Surveilligence

Štvrtok, 10. november 2022, 9:00 – 16:45 hod

09:00 – 09:45 Hlavné riziká v súčasnom slovenskom bankovom sektore

 • Aktuálny vývoj stability vo finančnom sektore na Slovensku s dôrazom na úverový trh
 • Hlavné rizika pre slovenský bankový sektor v zložitých obdobiach pandémie, vysokej inflácie, zvyšovania úrokových sadzieb, vojnovej krízy atď.

Ing. Marek Ličák, PhD., riaditeľ odboru finančnej stability, Národná banka Slovenska

09:45 – 10:30 Finančné vyšetrovanie – odhaľovanie osobitných typov trestnej činnosti

 • pripravované zmeny Trestného zákona z pohľadu majetkových a ekonomických trestných činov (zmena výšky malej škody, účinná ľútosť pri daňových trestných činoch, nekalá likvidácia)
 • KYC a KYBP prístup s prihliadnutím na novú skutkovú podstatu legalizácie výnosov ako i pripravovanej trestnej zodpovednosti na obchádzanie sankcií

pplk. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M., zástupca riaditeľa, Národná centrála osobitných druhov kriminality, PPZ

10:30 – 11:00 Kam smeruje management pohľadávok?

 • Ekonomická kríza, rastúce ceny energií a výnimočná inflácia – môžeme čakať boom pohľadávok?
 • Dá sa vôbec pripraviť na tieto extrémne zmeny?
 • Slovensko versus EÚ sme na tom horšie?
 • Politici reagujú – pomáhajú alebo zhoršujú situáciu?
 • Kríza môže byť aj príležitosť, kde hľadať príležitosti pri správe pohľadávok?

Ing. Martin Musil, Managing Director, Intrum Slovakia

11:30 – 12:30 Zmeny v právnej úprave konkurzov a reštrukturalizácií, panelová diskusia

 • Špeciálni správcovia (Dôvody zavedenia tohto inštitútu, pôsobnosť)
 • Postavenie veriteľov v tzv. malom konkurze (práva a povinnosti, porovnanie s inými druhmi insolvenčných konaní)
 • Elektronizácia insolvenčného konania (Ako pomôže veriteľom Register úpadcov)

JUDr. Luciána Malovcová, moderátorka diskusie, MS SR, odbor európskych záležitostí a medzinárodných vzťahov JUDr. Martin Maliar, generálny riaditeľ Sekcie civilného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR JUDr. Branislav Pospíšil, správca konkurznej podstaty, Pospíšil & Partners, k.s. JUDr. Marek Piršel, správca, AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s. r. o., Bratislava

13:30 – 14:00 Detailnejší pohľad na exekučné štatistiky z pohľadu inkasnej spoločnosti

 • Čo môže mať vplyv na úspešnosť súdnych exekútorov?
 • Ako zachrániť inštitút exekúcie?

JUDr. Michal Havrlent, Head of Legal, EOS KSI Slovensko

14:00 – 14:30 Skutečné a domnělé problémy inkasa pohledávek v ČR

 • Zatímco média a zákonodárci řeší insolvence a exekuce, chybí regulace mimosoudního inkasa
 • Neregulované náklady mimosoudního inkasa a neochota oddlužit se při vícečetných exekucích jsou hlavní problémy českého vymáhání pohledávek
 • Milostivé léto, zkracování osobního bankrotu a další populistické iniciativy nepřináší očekávané výsledky

Radek Laštovička | Senior Manager | Financial Services | Consulting, Ernst & Young, s.r.o., Praha

14:30 – 15:15 Zabezpečenie pohľadávok z bankových úverov a jeho súčasné problémy

 • Zabezpečovacie prostriedky používané v praxi financovania veľkých klientov bankou
 • Záložné právo podľa nášho a zahraničného práva, vecnoprávne a obligačné aspekty záložnej zmluvy, výkon záložného práva optikou finančného právnika a work-out oddelenia banky
 • Notárska zápisnica o exekučnom titule, iné zabezpečovacie prostriedky v bankovej praxi (ručenie materskej spoločnosti, blankozmenka, dohoda o vyplňovacom práve) a podriadenie pohľadávok ako možný zabezpečovací inštitút
 • krízy a inflácie a pod.

JUDr. Tomáš Melišek, advokát, Kinstellar, s. r. o., Bratislava

15:30 – 15:45 iCollection – Ako vymáhať aj malé pohľadávky lacno a efektívne?

 • Vymáhanie pohľadávok bez zapojenia ľudskej práce.
 • Možnosti digitálnych kanálov pri vymáhaní a platbe pohľadávok.
 • Automatizované vyjednávanie o výške splátky alebo splátkovom kalendári.
 • Prípadová štúdia nasadenia iCollection riešenia.

Ing. Adrián Csuba, Sales Director, Digitance, s.r.o.

15:45 – 16:15 Aktuálne otázky exekučného práva

 • problematické oblasti exekučnej činnosti
 • legislatívne návrhy a zmeny v ostatnom období
 • zmena spôsobov vykonávania exekúcie s dôrazom na nepeňažné exekúcie

JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Exekútorský úrad Bratislava

16:15 – 16:45 Speňažovanie vozidiel v rôznych právnych režimoch s dôrazom na ich rozdiely

 • Speňažovanie vozidiel cez verejné obchodné súťaže
 • Speňažovanie vozidiel v rámci výkonu záložného práva
 • Speňažovanie vozidiel v konkurze (podľa 2 a 4 časti ZKR)

JUDr. Marek Piršel, dražobník, správca, advokát, AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s. r. o., Bratislava

Záver konferencie

Doplňujúce informácie

Rokovací jazyk a tlmočenie
slovenčina, čeština
Organizačný garant
EU Generation
Odborný garant
EU Generation
Partneri

EOS, Intrum, Deloitte, Ernst & Young, TaylorWessing, Allen & Overy, Slovenská sporiteľňa, U9, ASINS, Education.sk, Leges

Strava

zahrnutá v cene konferencie (coffee break, obed)

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.eugeneration.com

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Dipl.-Ing. Dagmar Zboray
tel: +43 1 4107759
mobil: +43 650 9431541
e-mail: mp2022@eugeneration.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava, 81102, Bratislava, Slovensko Bratislava I

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

EU Generation

Sídlo Erlachgasse 12/16, 1100, Wien, Rakúsko
Kontakt na spoločnosť Telefón: +43-650-9431541
E-mail: office@eugeneration.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Organizácia konferencií

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Management pohľadávok 2022, Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-43026/management-pohladavok-2022-radisson-blu-carlton-hotel-hviezdoslavovo-nam-3-bratislava-konferencia-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel Management pohľadávok 2022, Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava "https://www.konferencie.sk/d-43026/management-pohladavok-2022-radisson-blu-carlton-hotel-hviezdoslavovo-nam-3-bratislava-konferencia-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Konferencie, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. FENOMÉN 2023

CE-PA spol. s r. o.
Zlín

23.3.2023

23.3.2023

6 900 Kč
(0% DPH, cena je konečná)