Pracovné právo 2022

Konferencia

Zámer a hlavná téma

… za hranice bežných problémov

Pracovná zmluva a konkurenčné zmluvné typy v občianskom a obchodnom práve

Niektoré aktuálne problémy skončenia pracovného pomeru

Hmotná zodpovednosť zamestnanca podľa ZP a možnosti použitia ustanovení Občianskeho zákonníka

Príslušnosť súdov vo veciach pracovných zmlúv podľa medzinárodného a európskeho procesného práva (osobitne v prípade členov štatutárnych orgánov)

Poskytovanie podpory v čase skrátenej práce – „Kurzarbeit“ v podmienkach Slovenskej republiky

Interné predpisy – účinný nástroj zamestnávateľa alebo zbytočná administratíva?

Aktuálne výzvy zamestnávania cudzincov na Slovensku

Novela Zákonníka práce

Uplatnenie nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru v konaní pred súdom očami sudcu verzus očami advokáta (vybrané otázky)

Otázky z pracovného práva a ich riešenia z pohľadu rozhodovacej činnosti NS SR a krajských súdov za posledný rok

Práca vykonávaná z hocijakého geografického miesta – je to príjemný benefit alebo administratívno-legislatívna nočná mora?

Legislatívny update pre HR

Zákon o štátnej službe

Najčastejšie zisťované nedostatky a nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce, zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín

Zástupcovia zamestnancov vs. Zamestnávateľ. Je možné mať „normálne“ vzťahy?

Cieľová skupina

konatelia spoločností, podnikoví právnici, HR manžéri, personalisti, daňoví špecialisti, advokáti

Program

Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., Právnická fakulta, Trnavská univerzita

Vyžiadaný príspevok v Zborníku konferencie

Pracovná zmluva a konkurenčné zmluvné typy v občianskom a obchodnom práve

Manažérska zmluva v pracovnom práve a v obchodnom práve

Zmluva o dielo ako alternatíva pracovnej zmluvy v digitálnej dobe

Príkazná zmluva a mandátna zmluva

Niektoré aktuálne problémy skončenia pracovného pomeru

Rozhodnutie o organizačnej zmene -nadbytočnosť zamestnanca a obchodné vedenie spoločnosti

Nová judikatúra súdov

Hmotná zodpovednosť zamestnanca podľa ZP a možnosti použitia ustanovení Občianskeho zákonníka

Príslušnosť súdov vo veciach pracovných zmlúv podľa medzinárodného a európskeho procesného práva (osobitne v prípade členov štatutárnych orgánov)

09:00 – 09:30 Mgr. Patrícia Maškulíková,Riaditeľka, odbor politiky trhu práce| sekcia práce, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Poskytovanie podpory v čase skrátenej práce – „Kurzarbeit“ v podmienkach Slovenskej republiky

Podmienky poskytovania podpory v čase skrátenej práce Aplikačné špecifiká poskytovania podpory v čase skrátenej práce

09:30 – 10:15 JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D., Partner, TaylorWessing e|n|w|c advokáti s.r.o., Bratislava

Interné predpisy – účinný nástroj zamestnávateľa alebo zbytočná administratíva?

Poznaj svoj business – základný predpoklad správneho nastavenia vnútornej štruktúry a vnútorných procesov zamestnávateľa

Interné predpisy ako vizitka zamestnávateľa – predvídateľnosť, brand, nastavenie očakávaní

Príprava interných predpisov ako kľúčová fáza kreovania vnútornej štruktúry zamestnávateľa

Identifikácia pracovnoprávnych vzťahov, na ktoré je vhodné myslieť pri tvorbe interných predpisov a ako správne nastaviť ich obsah; ako „nezahltiť“ zamestnancov predpismi

Ingerencia zástupcov zamestnancov v procese tvorby a aplikácie interných predpisov zamestnávateľa

Oboznamovanie zamestnancov s obsahom interných predpisov

Priebežná aktualizácia predpisov – neživé „odrezať“, používané precizovať

10:15 – 10:45 Mgr. Zuzana Vatráľová, vedúca úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Slovenskej republike

Aktuálne výzvy zamestnávania cudzincov na Slovensku

Aktuálny stav zamestnávania cudzincov na Slovensku

Možnosti zamestnávania cudzincov na Slovensku

Aktuálne výzvy v oblasti zamestnávania cudzincov

Možnosti riešenia – dobrá prax z iných krajín

10:45 – 11:15 Coffee Break

11:15 – 11:45 Mgr. Katarína Matulníková, advokát, Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

Novela Zákonníka práce

Novela Zákonníka práce prinesie zmeny, ktoré sa dotknú najmä:

 • informačnej povinnosti zamestnávateľa o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania
 • doručovania
 • pracovných zmlúv

Čo sa mení a ako sa pripraviť na novú úpravu?

11:45 – 12:45

Mgr. Nina Dubovská, sudca, Okresný súd Bratislava III

Mgr. Andej Guba, LL.M., vedúci advokát, advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Uplatnenie nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru v konaní pred súdom očami sudcu verzus očami advokáta (vybrané otázky)

Súdne konanie v pracovnoprávnych veciach ako konanie so slabšou stranou sporu

Príslušnosť súdu (kauzálna, vecná, miestna), voľba miestnej príslušnosti súdu zo strany zamestnávateľa (tzv. miestna príslušnosť daná na výber)

Delegácia veci z dôvodu vhodnosti z titulu vzdialenosti miesta bydliska zamestnanca od sídla súdu?

Pasívna vecná legitimácia na podanie zamestnaneckej žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ak na strane zamestnávateľa došlo k právnej sukcesii

Výzva zamestnanca adresovaná zamestnávateľovi na ďalšie zamestnávanie a jej právne účinky

Charakter lehoty na podanie žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a počítanie času pri posudzovaní jej zachovania

Žaloba o neplatnosť skončenia pracovného pomeru – náležitosti, petit, najčastejšie chyby pri formulovaní petitu

Možnosť súdu pokračovať v konaní v časti o uplatnenie nároku na náhradu mzdy, ak žalobca nešpecifikoval výšku uplatneného nároku

Bremeno tvrdenia a dôkazné bremeno v pracovnoprávnom spore

Povinnosť súdu ex offo skúmať hmotnoprávne podmienky platnosti výpovede a okamžitého skončenia pracovného pomeru

Aplikácia koncentračnej zásady v pracovnoprávnych súdnych sporoch

12:45 – 13:45 Lunch

13:45 – 14:45 JUDr. Andrej Stachovič, sudca, Okresný súd Nové Mesto nad Váhom

Otázky z pracovného práva a ich riešenia z pohľadu rozhodovacej činnosti NS SR a krajských súdov za posledný rok

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Príslušnosť súdu po upomienkovacom konaní

Výpoveď z nadbytočnosti – zmena prevádzkového režimu zamestnancov Odvolanie z funkcie riaditeľa školy a výpoveď

Kedy od zamestnávateľa (nie) je možné spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával

Oznámenie zamestnanca, že trvá na ďalšom zamestnaní po doručení výpovede

Závažné porušenie pracovnej disciplíny viacerými zamestnancami

Skončenie pracovného pomeru z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce

Ústna dohoda o zmene obsahu pracovnej zmluvy

Má zamestnávateľ vysvetľovať nadbytočnému zamestnancovi podstatu organizačnej zmeny?

Dobré mravy a námietka premlčania k vráteniu vyplatenej mzdy

Ponuková povinnosť zamestnávateľa – lehota na rozmyslenie zamestnanca

Závažné porušenie pracovnej disciplíny – nerešpektovanie pokynov
nadriadeného, vyhotovovanie kamerových a fotografických záznamov na pracovisku

Kedy sa nenárokovateľná zložka mzdy (odmeny) zamestnanca mení na nárokovateľnú

Doručovanie na pracovisku – štátna správa

Zásada rovnakého odmeňovania pri zamestnancoch na rovnakých pozíciách

Pracovný pomer na dobu určitú s viazanosťou na inú skutočnosť ako je len plynutie času

Moderačné právo súdu pri priznávaní náhrady mzdy v dôsledku neplatného skončenia pracovného pomeru – dokazovanie

Druhy „pracovných“ žalôb, ktoré sa aktuálne vedú na súdoch prvej inštancie

14:45 – 15:30 Dr. Ľubica Dumitrescu, vedúca partnerka, daňové a právne poradenstvo, Deloitte na Slovensku

Práca vykonávaná z hocijakého geografického miesta – je to príjemný benefit alebo administratívno-legislatívna nočná mora?

 • Home office, telepráca, dočasný výkon práce z domu, pokračovanie po pandémii ako benefit
 • Zvýšené výdavky súvisiace s home office, povinné a dobrovoľné náhrady – ako ich poskytovať a (ne)zdaňovať
 • Zahraničný aspekt – ako evidovať a správcovi dane dokázať prítomnosť na konkrétnom mieste; ako byť v súlade s domácou aj zahraničnou legislatívou
 • Digitálni nomádi – možu si vybrať krajinu daňovej rezidencie ako im to vyhovuje? Ktoré krajiny spustili sledovanie fyzickej prítomnosti pomocou IP adries?
 • Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov do zahraničia

Legislatívny update pre HR

 • Daňové a odvodové predpisy a zmeny v nich
 • Stravovanie – príspevok, gastrolístky, použitie sociálneho fondu, zdaňovanie nadlimitných súm, poskytovanie pozadu – považuje sa za nesplnenie povinnosti alebo len za oneskorené poskytnutie? Ako sú ovplyvnené daňové výdavky zamestnávateľa?
 • „Cafeteria“ alebo iné nepeňažné benefity – oslobodenie u zamestnanca do 500 eur ročne, ktoré benefity spĺňajú podmienky na oslobodenie, čo musí zamestnávateľ urobiť s takýmito výdavkami

15:30 – 15:45 Coffe Break

15:45 – 16:15 JUDr. Miroslava Vozáryová, legislatívno-právny odbor, riaditeľka, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zákon o štátnej službe

Základný rámec štátnozamestnaneckého pomeru

Podstatné legislatívne zmeny po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnej službe

Aplikačné skúsenosti pri realizácii niektorých právnych úkonov podľa zákona o štátnej službe

Aktuálna judikatúra

16:15 – 17:00 JUDr. Ing. Juraj Hajšo, vedúci, Oddelenie pracovnoprávnych vzťahov, hovorca služobného úradu, Inšpektorát práce Trenčín

Najčastejšie zisťované nedostatky a nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce, zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín

Aké sú najčastejšie zisťované nedostatky

Právny rámec zistených nedostatkov

Spôsob ako účinne predchádzať najčastejšie zisteným nedostatkom pri výkone inšpekcie práce

Vymedzenie nelegálneho zamestnávania

Ako možno zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny

Zamestnávanie štátnych príslušníkov Ukrajinskej republiky vzhľadom na aktuálnu situáciu

Zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie

17:00 – 17:30 Mgr. Matúš Hanušovský, Manager, Human Resources,Hanon Systems Slovakia s.r.o. Ilava

Zástupcovia zamestnancov vs. Zamestnávateľ. Je možné mať „normálne“ vzťahy?

Je možné mať „normálne“ vzťahy so zástupcami zamestnancov? – úvodná úvaha

Odborová organizácia a Zamestnanecká rada v jednej spoločnosti – nastavenie pravidiel fungovania a komunikácie

Riešenie individuálnych a kolektívnych podnetov a sporová agenda Kolektívne vyjednávanie v praxi výrobného podniku

Zhrnutie a záver

Kategória

Údaje o konferencii

Termín konania
(09:00 - 17:30)
Začiatok prezencie
8:00
Uzávierka prihlášok
13.6.2022 (pre vystavovateľov 13.6.2022)

Cena

Cena bez DPH
290 €
Cena s 20% DPH
348 € s DPH
Poznámka k cene
v zmysle Zákona o DPH platného od 1. 1. 2011, § 69, ods. 1 a 2 registračný poplatok neobsahuje DPH a podlieha samozdaneniu
Špeciálna cena 1
312 € (táto cena platí pri registrácii po 31. 3. 2022) (260 € bez DPH)

Doplňujúce informácie

Organizačný garant
EU Generation
Odborný garant
EU Generation
Partneri

Deloitte

AllenOvery

TaylorWessing

Soukennik-Štrpka

Leges

Strava

občerstvenie a obed su zahrnuté v cene konferencie

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.eugeneration.com

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Dagmar Zboray
tel: +43-1-4107759
mobil: +43-650-9431541
e-mail: office@eugeneration.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Ubytovanie

Ubytobanie individálne

Miesto konania

Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava, 81102, Bratislava, Slovensko Bratislava I

Zobraziť ďalšie konferencie

Detail organizátora

Organizátor

EU Generation

Sídlo Erlachgasse 12/16, 1100, Wien, Rakúsko
Kontakt na spoločnosť Telefón: +43-650-9431541
E-mail: office@eugeneration.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Organizácia konferencií

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "konferencie.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Pracovné právo 2022", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.konferencie.sk/d-57891/pracovne-pravo-2022-konferencia-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke konferencie.education.sk som našiel Pracovné právo 2022 "https://www.konferencie.sk/d-57891/pracovne-pravo-2022-konferencia-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na konferenciu Kontaktovať organizátora