Školský zákon 2024


Veľká novela školského zákona je v účinnosti už viac ako pol roka. Ako riešiť jej najväčšie aplikačné problémy a aké novinky prinesie šk. rok 2024/2025? Hľadať odpovede vás pozývame do Vysokých Tatier na 2. ročník konferencie Školský zákon. O svoje stanoviská a praktické rady sa s vami podelia pracovníci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ako aj ďalší renomovaní odborníci. Rozoberať budeme možnosti financovania škôl, kvalifikačné predpoklady pedagógov a ich zaraďovanie do platových tried, systém poradenstva a prevencie, kurikulárnu reformu, šikanu, vzdelávanie žiakov (vrátane detí so ŠVVP) a ďalšie aktuálne témy. 
Veľkým prínosom pre vás budú najmä panelové diskusie. V rámci nich budeme hľadať riešenia pre školy a vymieňať si skúsenosti, čím sa pokúsime prispieť k zlepšeniu vzdelávacieho systému na Slovensku.

Cena:

 • Fyzická účasť v Grand hoteli Permon****  4. – 5. júna 2024: 220 € bez DPH, 264 € s DPH.
 • Online stream 4. – 5. júna 2024: 140 € bez DPH, 168 € s DPH.

Pre koho je konferencia určená?

Pre zriaďovateľov materských, základných a stredných škôl, školské zariadenia, riaditeľov a vedenie škôl, regionálne úrady školskej správy a školské úrady, mestá, obce a ďalšie relevantné inštitúcie.

Prednášajúci

 • Viera Hajdúková, Hlavná štátna radkyňa a odborníčka na oblasť predprimárneho vzdelávania, sekcia predprimárneho a základného vzdelávania na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
 • Ján Sitarčík, Riaditeľ odboru pedagogických a odborných zamestnancov na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
 • Jana Sládečková, Generálna riaditeľka Sekcie financovania regionálneho školstva na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
 • Jana Merašická, Riaditeľka odboru inkluzívneho vzdelávania na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
 • Lívia Svetlošáková, Hlavná štátna radkyňa a projektová manažérka pôsobiaca na odbore digitálnej transformácie Ministerstva školstva výskumu, vývoja a mládeže SR
 • Marián Valent, Vedúci oddelenia podpory výchovy a vzdelávania v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže na krajskom pracovisku v Banskej Bystrici
 • Ingrid Kováčová, Špecialistka združenia základného školstva v Odborovom zväze pracovníkov školstva na Slovensku
 • Ján Rusiňák, Externý odborný zamestnanec odboru inklúzie, poradenstva a prevencie na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, riaditeľ špeciálnej základnej školy
 • Juliana Perečinská, Riaditeľka Regionálneho centra podpory učiteľov pre okres Sabinov
 • Eva Smiková, Zástupkyňa na Úseku pre metodickú činnosť a usmerňovanie vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave
 • Marek Havrila, Odborný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove
 • Ingrid Konečná Veverková, Hlavná kontrolórka mesta Brezno a predsedníčka Asociácie kontrolórov územnej samosprávy
 • Ivett Pavlis, Pedagogička, lektorka, právnička a mediátorka, zakladateľka projektu Rodič a Učiteľ ľavou zadnou
 • Jarmila Belešová, Renomovaná odborníčka v oblasti personalistiky pre školy
 • Martin Mikluš, Právny poradca predsedu Odborového zväzu školstva a špecialista pre právne služby
 • Anna Jurkovičová, Riaditeľka odboru stredných škôl, sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
 • Pavel Ondek, Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Zástupca MŠVVaM SR

Program konferencie

Deň 1. - 4.6.2024 Prednášajúci

09:00 - 10:00 - Registrácia účastníkov s občerstvením

10:00 - 10:10 - Otvorenie konferencie

10:10 - 10:20 - Úvodný príhovor (Pavel Ondek)

1. blok - Výchova a vzdelávanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

10:20 - 10:40 - Aktuálne otázky predprimárneho vzdelávania (Viera Hajdúková)

10:40 - 11:00 - Aktuálne otázky vzdelávania na základných školách (Ingrid Kováčová)

11:00 - 11:20 - Implementácia kurikulárnej reformy na úrovni základnej školy – skúsenosti a očakávania (Juliana Perečinská)

11:20 - 11:40 - Výchova a vzdelávanie v stredných školách (Anna Jurkovičová)

11:40 - 11:50 - Prínos Katalógu výsledkov experimentálneho overovania a inovácií vo výchove a vzdelávaní pre školy od šk. roka 2024/2025 (Lívia Svetlošáková)

11:50 - 13:00 - Obed

13:00 - 14:00 - Panelová diskusia

14:00 - 14:20 - Prestávka s občerstvením

2. blok - Systém poradenstva a prevencie v kontexte výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

14:20 - 14:40 - Legislatívne možnosti úpravy dochádzky a foriem vzdelávania detí a žiakov so ŠVVP (Marek Havrila) 

14:40 - 15:00 - Možnosti prevencie a riešenia šikanovania, kyberšikanovania a rizikového správania detí a žiakov (Eva Smiková)

15:00 - 15:20 - Katalóg podporných opatrení v praxi škôl a školských zariadení (Ján Rusiňák)

15:20 - 15:40 - Uplatňovanie novej definície špeciálnej výchovno-vzdelávacej potreby v praxi (Jana Merašická)

15:40 - 16:00 - Ako zvládnuť konflikt – prevencia a riešenie u detí (Ivett Pavlis) 

16:00 - 16:15 - Prestávka s občerstvením

16:15 - 17:00 - Panelová diskusia

19:30 - Spoločná večera pre prítomných účastníkov

2. deň - 5.6.2024

09:00 – 9:10 - Otvorenie 2. dňa konferencie Michaela Pastorková (moderátorka)

3. blok - Financovanie regionálneho školstva v roku 2024

09:10 - 09:30 - Financovanie regionálneho školstva zo štátneho rozpočtu (Jana Sládečková) 

09:30 - 09:50 - Financovanie podporných opatrení od 1. 9. 2024 (Jana Sládečková) 

09:50 - 10:10 - Pripravované zmeny vo financovaní originálnych kompetencií (Jana Sládečková)

10:10 - 10:30 - Financovanie originálnych kompetencií z rozpočtu obce/samosprávneho kraja (Ingrid Veverková Konečná) 

10:30 - 10:50 - Prestávka s občerstvením

4. blok - Postavenie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

10:50 - 11:10 - Kolektívna zmluva a zamestnanci v školstve (Martin Mikluš)

11:10 - 11:30 - Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov vo väzbe na ich individuálne osobitosti (Marián Valent) 

11:30 - 11:50 - Zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do kariérových stupňov a platových tried (Jarmila Belešová)

11:50 - 12:10 - Úspešná športová, trénerská a umelecká činnosť ako dôvod na zaradenie do vyššieho kariérového stupňa (Ján Sitarčík) 

12:10 - 13:00 - Panelová diskusia

13:00 - Obed a ukončenie konferencie

 Najaktuálnejšiu verziu programu si pozrite tu, program sa priebežne dopĺňa.


Čo zahŕňa prezenčná účasť

 • 2-dňová prezenčná účasť
 • Videozáznam konferencie na 30 dní
 • Online školiace materiály
 • Obed, občerstvenie a káva počas prestávok
 • Zľava na ubytovanie v Grand hoteli Permon****

 

Čo zahŕňa online účasť

 • 2-dňový online prenos
 • Videozáznam konferencie na 30 dní
 • Online školiace materiály na 30 dní

 

Doprava a ubytovanie

Doprava: Pre nahlásených účastníkov bude zabezpečená ZDARMA doprava zo stanice Liptovský Mikuláš do Grand hotela Permon****.
Záujem o prepravu je potrebné nahlásiť vopred, a to na e-mailovú adresu: sinska@pp.sk.
Ubytovanie: Ako účastník získavate zľavu na ubytovanie v Grand hoteli Permon****.

Jednolôžková izba

1 osoba/noc

198€ s DPH


Dvojlôžková izba

2 osoby/noc

276€ s DPH

 

Ubytovanie zahŕňa:

 • Polpenziu (1x raňajky a 1x večera formou bohatého bufetu) 
 • Voľný vstup do wellness centra AQUA & KIDSʻ & SAUNA Paradise (v deň odchodu 1x vstup do 16:00 hod.)
 • Parkovanie na hotelovom parkovisku
 • Wellness šľapky

 

Ako rezervovať ubytovanie?

 • Ubytovanie v termíne od 4. – 5. 6. 2024 je možné rezervovať vyplnením formulára online na webovej stránke hotela: TU.
 • Názov konferencie uveďte: Školský zákon 2024

 

Čas príchodu a odchodu:

 • Čas check-in je od 15:00 hod.
 • Čas check-out je do 11:00 hod.

 

Digitálny záznam

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, NOTIA Středisko vzdělávání, spol. s r. o., Novotného lávka 5, 110 00 Praha, Česko, IČO: 64944077, Institut certifikace Svazu účetních, a. s., Vinohradská 2022/125, 130 00 Vinohrady, Česko, IČO: 26497671, Poradce Podnikatele, spol. s r. o., Jablonského 639/4, 170 00 Praha, Česko, IČO: 49678876, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby. V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

Miesto konania konferencie

Grand hotel Permon****
Podbanské 059 85, Vysoké Tatry
GPS súradnice: 49.147117, 19.909408

Organizátor konferencie

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Úsek Profivzdelávanie
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Školský zákon 2024