Vedecké konferencie tvoria dôležitú súčasť vedeckého života akademickej obce, sympózium je konferencia užšieho špeciálneho odboru spojená s vedeckou diskusiou, často medzinárodná.

Vedecké konferencie alebo sympózia sú určené pre vedcov a výskumných pracovníkov na prezentáciu ich práce a poznatkov a diskusiu. Spolu s odbornými vedeckými časopismi, konferencie predstavujú dôležitý kanál na výmenu informácií medzi zúčastnenými vedcami.

Vedecké konferencie sú zvyčajne zložené z rôznych prezentácií, ktoré zvyknú byť krátke a výstižné, po nich nasleduje diskusia.

Vedecké konferencie zvyknú byť delené do troch kategórií:

  • tematické konferencie, sú organizované na určitú tému, sú menšie
  • všeobecné konferencie so širším zameraním na širokú škálu tém, často organizované pravidelne regionálnou, národnou alebo medzinárodnou vedeckou spoločnosťou
  • odborné konferencie, sú veľké konferencie, kde nie je obmedzený počet akademických pracovníkov ale súvisiace akademické témy a otázky.
Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadna konferencia.