Zákonník práce z pohľadu legislatívnych noviniek 2024 – nové povinnosti a možnosti zamestnávateľov

Schválené novely Zákonníka práce priniesli výrazné zmeny, ktoré sa dotknú každého zamestnávateľa.

Aké novinky prinesie novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1.8.2024?

Zákonník práce prešiel v roku 2024 už dvoma novelami. Ďalšie novely nás ešte do konca roka čakajú.


Počas konferencie získate prehľad o schválených a pripravovaných novelách ZP.

Minimálna mzda • Transparentnosť v odmeňovaní • Primerané pracovné podmienky • Vyplatenie mzdy v subdodávateľských vzťahoch • Kolektívne vyjednávanie • Rekreačný poukaz • ESG v pracovnom práve 


Podrobne rozoberieme problematiku povinností a možností zamestnávateľov.

Nielen legislatívny pohľad, ale aj overené rady pre zamestnávateľa!

Konferencia očami obľúbených lektoriek z praxe už 13.6.2024.

Veľký priestor bude venovaný Vašim otázkam!


13.6.2024  8.30-14.00  ONLINE, 189 EUR bez DPH


Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.


Harmonogram:


9:00

Začiatok online konferencie


9:00 – 10:30

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zákonník práce z pohľadu legislatívnych noviniek - Schválené a pripravované novely 2024 - aktuálne témy, zmeny a praktické príklady


  • Očakávané pracovnoprávne zmeny

  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2041 z 19. októbra 2022 o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii

  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/970 z 10. mája 2023, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania

  • Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní - opätovne zaviesť právnu úpravu záväznosti reprezentatívnej KZVS, činnosť sprostredkovateľov a rozhodcov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách - informovať o zvýšení súm stravného v Zb. z. zákonov v dostatočnom časovom predstihu, spresniť právnu úpravu používania cestného motorového vozidla zamestnanca na pracovnej ceste, zákon č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite) - rozhodcov

  • ďalšie pripravované a schválené novely Zákonníka práce - vyplatenie mzdy v osobitných prípadoch v subdodávateľských vzťahoch, rekreačný poukaz


10:30 – 10:45

Prestávka


10:45 – 11:45

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zákonník práce z pohľadu legislatívnych noviniek - Schválené a pripravované novely 2024 - aktuálne témy, zmeny a praktické príklady - pokračovanie prednášky


11:45 – 12:15

BLOK otázok a odpovedí - JUDr.  Zdeňka Dvoranová


12:15 – 13:00

Prestávka 


13:00 – 13:45

Mgr. Jana Sapáková

Nové povinnosti zamestnávateľov v starostlivosti o zamestnancov – ESG v pracovnom práve


  • Nová EÚ regulácia zadefinovala 1178 údajových bodov pre nefinančné výkazníctvo, ktorých súčasťou sú aj dáta pre sociálny pilier. Oblasť riadenia ľudských zdrojov tvorí jednu z nosných pilierov ESG. HR manažéri preto budú hrať kľúčovú úlohu pri implementácii ESG stratégie v ich firme. Niektoré požadované ESG dáta a informácie o firemných politikách sú práve v gescii HR manažérov, ktorí sa tak budú podieľať na ich zbere a vykazovaní a súvisiacim nastavovaním procesov a vnútorných kontrol. Aká je rola HR pri ESG transformáciách v spoločnostiach?


13:45 – 14:00

BLOK otázok a odpovedí - Mgr. Jana Sapáková


14:00

Ukončenie online konferencie


Komu je konferencia určená:

Online konferencia je určená mzdárom, konateľom, personalistom, riaditeľom a všetkým, ktorí majú o danú problematiku záujem.


Miesto konania:

ONLINE PRENOS


Lektori:


JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka je špecialistka na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR manažérka a následne ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.


Mgr. Jana Sapáková LL.M. Eur

Jana Sapáková je advokátka, ktorá ukončila Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2000. Následne absolvovala nadstavbové štúdium na právnickej fakulte Univerzity Ludwiga-Maximiliana (LMU) v Mníchove. 


Zákonník práce z pohľadu legislatívnych noviniek 2024 – nové povinnosti a možnosti zamestnávateľov